Farklı nitelikteki tamamlanmış çalışmalar ile ilişkilendirilen ağırlıklara farklı mülahazalar rehberlik eder.

Bilimsel Araştırmanın Etkisi

“Etki” bilimsel çalışmanın göreceli önemini belirleyen kriterdir. Bu nedenle, genel olarak, (i) basılı materyal daha büyük ve daha uzun süreli etkisi olması nedeniyle konferans sunumlarına göre daha yüksek bir değere sahiptir; (ii) çoğu disiplinde, dergi makaleleri diğer türdeki basılı materyalden daha yüksek bir değere sahiptir. Bütün dergiler aynı öneme sahip değillerdir. En önde olan dergiler genellikle yayın yapılması konusunda daha fazla rekabet gerektirirler ve daha geniş okuyucu kitlesine ve literatür üzerinde daha fazla etkiye sahiptirler. Koç Üniversitesi’nin bir Mükemmeliyet Merkezi olma misyonu ile uyumlu olarak, en önde gelen dergilerde yapılan yayınlar daha büyük öneme sahiptirler. Öğretim üyelerinin kendi bilimsel çalışmalarını bir kitap formunda yayınlamalarının beklendiği alanlarda, önde gelen kitap yayınevleri ve üniversite basımevleri tarafından yayımlanan kitaplar daha büyük öneme sahiptirler.

Birincil değere sahip olan başarılar

 • Dergi makaleleri ve atıflar.
  • Bir derginin AHCI, SCI, SSCI’ye dahil edilmesi ve bunun etki faktörü başarı için birincil önem kriteri olarak sayılmaktadır. Bu kategori bütünde daha büyük etkisi olması nedeniyle en yüksek ağırlığı taşır. Atıf meslektaşlar tarafından araştırma çalışmasının kalitesi ve değerlendirilmesinin önemli bir göstergesidir. Bununla birlikte, atıfların seviyesi alandan alana değiştiğinden dolayı, bu tür farklar değerlendirmelerde göz önüne alınır. Yayınlanma oranları için global ortalamalar ve farklı alanlarda ağırlık ile normalize edilmiş olan atıf skorları çeşitli veritabanlarında mevcuttur (kütüphanede var olan veritabanları için Ek 5‘e bakınız). Öğretim üyelerinin alanlarında yüksek etkiye sahip olan dergilerde yayın yapmaları beklenir. Bir alanda önde gelen dergide yapılan bir yayın daha az etkiye sahip olan dergilerde yayınlanan daha fazla sayıda makaleden daha önemli sayılır. Ortak çalışma teşvik edilmekle birlikte, öğretim üyesinin bağımsız araştırma katkılarının belirgin ve belgelenebilir olması gereklidir.
 • Nadir ortaya çıkan önemli başarılar
  • Önemli bir yayıncı tarafından bilimsel nitelikte bir kitabın yayınlanması daha büyük bir etki yaratır. Bir kitabın editörlüğünü yapmak o kitabı yazmaktan daha az ağırlığa sahiptir.
  • Bir ödül veya mükâfat, önemli bir kurul veya komiteye seçilmiş olmak, uzun dönemli referanstan büyük etkiye kadar değişen aralıkta olağandışı atıflara kadar olan tanımalar.
  • Terfiler (Dr. Öğretim Üyeliğinden Doçentliğe terfi gibi) de bu kategoride görülürler. Bu başarılar uzun dönemli başarıların sonucudurlar ve bir bilim insanının kariyeri sırasında sadece birkaç kez meydana gelirler. Bunun neticesinde, bu tür başarılara daha büyük bir ağırlık verilir. Bu nitelikteki başarıların tanınması öğretim üyelerinin önemli uzun dönemli projelere girişmeleri için önemlidir.

Buna ilave olarak, kitap bölümleri, hem davetli hem de referanslı konferans bildirileri ve aynı zamanda hem genel hem de açılış konuşmaları için olan davetler, özellikle belli alanlarda olmak üzere, büyük değere sahip olabilirler. Örneğin, belirli konferanslardaki konuşmaların kabul oranı belirli alanlardaki dergilerdeki makaleler için olan kabul oranından daha yüksek olabilir. Bu yayınlardan bazıları lisansüstü dersleri için seminer materyali ve temel araştırma için referans makalesi olarak kullanılan çığır açıcı çalışmalar haline gelir. Orijinalliğin gözden geçirilmesi, editör ve yayıncının ünü ve diğer katkı verenlerin ve bağlantılı olanların prestiji bir rehber olarak işe yarayabilir.

Bu istisnalar dışında, hakemli kitap bölümleri ve konferans bildirileri, genel ve açılış konuşmaları, konferans sunumları, ve bir sonraki bölümde açıklanan araştırma fonlaması, daha düşük etkiye sahip olan diğer başarılar olarak sayılırlar.

Diğer Başarılar

Yukarıda sözü edilen istisnalar ile aşağıdaki sınıflandırma, bu katkıların çoğunluğunun etkisini kapsamaktadır.

 • Hakemli Kitap Bölümleri ve Konferans Bildirileri. Bu bilimsel çalışmaların değeri ve etkisi büyük değişkenlik gösterir. Editörün ve yayıncının prestiji genellikle katkının kalitesini onaylar. Bu sıralama ile ilgili ilave bir husus ise bu nitelikte olan çalışmanın seçme bir alt kümesinin daha büyük etkiye sahip olan dergilere kimi zaman ulaşmasıdır. Konferans özetleri bu çalışma kategorisine dahil edilmemiştir.
 • Genel ve Açılış Konuşmaları. Bu katkılar önemli başarılardır, ancak bunların etkisi basılı materyal kadar kalıcı değildir. Eğer bu tür konuşmalar basılı makalelerin ortaya çıkmasına neden olurlarsa, bunlar alışıldık konferans bildirisi makalelerinden daha yüksek bir değer taşıyabilirler. Genellikle, bu türdeki başarıların ardından bir alandaki yüksek etkiye sahip olan kapsamlı yayınlar gelir.
 • Konferans Sunumları. Bu kategori konferansın niteliği ve rekabetçiliği, kimi zamanlar hakemli olup olmaması, davetli ve katkı verilen olup olmamasına göre etkisinin ölçülmesi, kabul istatistikleri ve sunumun niteliğine dayalı olarak değeri geniş bir yelpazede değerlendirilir. Genel olarak ikinci bir değerin verilmesinin mantığı iyi çalışmaların en nihayetinde dergilere ulaşması ve bu şekilde haklarının teslim edilmesidir.
 • Araştırma Fonlaması. Öğretim üyeleri Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü vasıtasıyla araştırma fonu edinme konusunda desteklenirler. Araştırma fonlaması araştırma altyapısını geliştirme ve devam ettirme ve bilimsel aktiviteleri güçlendirme için lisansüstü öğrencilerini, doktora öncesi eğitim bursu alanları çekmek ve onlara danışmanlık yapmak için gereklidir. Araştırma fonlaması aynı zamanda bireyin araştırmasının dışarıdaki meslektaşları tarafından da kabul görmesini yansıtır. Fonlamanın miktarı alandan alana değişebilir. Alınan araştırma fonlamasının miktarı, terfiler için kullanılan bir kriter olarak sayılmaz.
 • Patentler. Bilimsel araştırma patentler şeklinde bir fikri mülkiyet ortaya çıkartabilir. Yenilikçi bilimsel araştırmayı içeren patentler yıllık değerlendirmelerde dikkate alınırlar. Bununla birlikte, bunlar terfiler ve sözleşme yenilemeleri için olan değerlendirmelerin temelini oluşturan önde gelen dergilerde yayın yapma gibi birincil değere sahip olan başarıların direkt olarak yerini alan şeyler olarak görülmemelidirler.