Yeniden Atama Süreci

Koç Üniversitesi’nde, Dr. Öğretim Üyelerinin sözleşmeleri ilk atama dönemi için en fazla dört ve izleyen dönem için en fazla üç yıla kadar; Doçentlerin ise en fazla  beşer yıl olmak üzere her iki unvan için de iki dönem şeklindedir. Bu doğrultuda, Dr. Öğretim Üyelerinin belirtilen sözleşme sürelerinde Koç Üniversitesi doçentliğine yükseltilme ve atanma; Doçentlerinse Koç Üniversitesi profesörlüğüne yükseltilme ve atanma sürecini tamamlamaları esastır.  Yükseltme sürecini belirtilen sürelerde tamamlamamış öğretim üyelerinin sözleşmeleri, istisnai hallerde ve gerektiğinde ders yükümlülükleri de artırılarak uzatılabilir. Bu değerlendirmede yeni bir Fakültenin kurulması, müfredatta geniş kapsamlı değişikliklerin yapılması ve öğretim üyesinin Yüksek Öğretim Kurulu nezdinde ilgili program için zorunlu ders sayılan alanda temini mecburi uzman niteliğinde olması gibi istisnai haller göz önüne alınabilir. Temel Bilimler alanındaki Tıp Fakültesi öğretim üyeleri hariç olmak üzere Tıp Fakültesi’ndeki Profesörler ve Hemşirelik Fakültesi’ndeki Profesörlerin sözleşmelerinde de beş yıla kadar olan süre esas alınır. Tüm diğer Profesörler için Bölüm II.5.3. dahilinde detaylı bir şekilde açıklanan hususlar geçerlidir.

Prosedür

Sözleşmeleri bir sene içerisinde sona erecek ve/veya yeniden atama sürecine girecek olan öğretim üyelerinin duyurulan tarih itibariyle Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Bilgi Sistemine özgülenmiş güncel web temelli aracı kullanarak ve tamamlayıcı her türlü ilave materyali de dahil ederek istenen değerlendirme belgelerini sunmaları zorunludur.

Dekan, sözleşmesi sona erecek olan öğretim üyelerine akademik yılın ilk haftasından önce bir mektup gönderir ve bu mektup ile aşağıdakilerden oluşan ilgili değerlendirme belgelerini talep eder:

Güncel bir özgeçmiş, yıllık faaliyet raporlarının kümülatif bir versiyonu, makalelerin ve kitapların tekrar basımları veya ön baskıları ve öğretim ve araştırma beyanı

Öğretim üyesi tarafından sunulan değerlendirme belgeleri mevcut sözleşme dönemini kapsamalıdır.

Araştırma beyanı, daha önceki araştırma faaliyetlerini ve çıktılarını özetlemeli ve gelecek yıllardaki araştırma planlarını anlatmalıdır.

Öğretim beyanı, öğretim üyesinin öğretme faaliyetleri ve kullanılan öğretim yaklaşımları hakkındaki kişisel görüşlerini özetlemelidir.

Bunlara ilave olarak, Dekanlar öğretim üyelerinden mevcut sözleşme dönemindeki derslerle ilgili ders notları, kaynaklar, izlence, örnek sınavlar ve çeşitli dönem projeleri gibi ilgili belgeleri içeren bir öğretim dosyası sunmalarını isteyebilir.

Öğretim üyesinin sunduğu dosya Rektör, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı (VPAA) ve Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı (VPRD) ile ilgili Dekanın (ortak atamalarda ilgili Dekanların) katılımıyla düzenlenen toplantıda kapsamlı olarak görüşülür ve değerlendirilir.

Toplantı sonrası oy birliği ile lehte bir karara varılması halinde, Rektörün sözleşmeyi yenileme tavsiyesi, Dekan raporu ve öğretim üyesinin özgeçmişi ile beraber Mütevelli Heyete sunulur.

Toplantıda oy birliği ile olumlu bir karara varılamadığı durumlarda Rektör, Rektör Yardımcılarından ve ilgili Dekan veya Dekanlardan ayrı ayrı kendi yazılı değerlendirmelerini ve tavsiyelerini sunmalarını talep eder. Buna ilave olarak, hakemlerden de ek değerlendirme  mektupları talep edilebilir. Daha sonra Rektör öğretim üyesi tarafından sunulan dosyaya dayanarak ve bütün raporları göz önüne alarak nihai bir değerlendirme yapar. Bu nihai değerlendirme, Rektör Yardımcıları, ilgili Dekan veya Dekanların raporları ve öğretim üyesinin özgeçmişi ile birlikte onayları için Mütevelli Heyete sunulur.

Yeniden atama kararı halinde ilgili Dekan veya Dekanlar, öğretim üyesine mevcut performansı ve bir sonraki sözleşme dönemi için olan beklentilere ilişkin olarak Rektör ve Rektör Yardımcıları ile yapılmış olan görüşmeleri özetleyen şekilde geri bildirim sağlar.

Değerlendirmenin Esasları

Yeniden atama değerlendirmesi genel ve kapsamlı bir değerlendirmedir. Yıllık değerlendirmeler raporlama döneminin faaliyetleri ile ilgiliyken, yeniden atama ve sözleşme değerlendirmeleri öğretim üyesinin Üniversite misyonuna olan katkısının ve Üniversiteye gelecekte yapacağı yüksek kaliteli araştırma çıktıları ve diğer ilgili taahhütlerini kapsamaktadır.

Bilimsel araştırmanın kalitesi ve etkisi yenileme kararlarında daha da önemli hale gelir. Bir öğretim üyesinin beklenen üstü bir öğretim ve hizmet performansı ve beklenen altı bir araştırma performansı sonucu “Bekleneni Başarı ile Gerçekleştirmiştir” performansını alması mümkün olsa bile, araştırma performansının birkaç yıl boyunca beklenen altında değerlendirilmesi gerçeği yeniden atama sürecinde lehte bir değerlendirmenin ortaya çıkmasına engel teşkil edebilir.

Bundan başka, öğretim üyelerinin Koç Üniversitesi standartlarını titizlikle iyileştirmeleri beklenir ve Üniversitenin araştırma misyonuna araştırma çıktılarıyla ciddi katkı sunmaları önceliklidir. Yeniden atama değerlendirmesinde son yıllardaki yıllık değerlendirmeler değil, Üniversitede görev yaptığı süre içinde ürettiği araştırma çıktılarının etkisi, kalitesi, sayısı ile özellikle bu hususlarda kaydettiği akademik gelişimin görev süresiyle uyumlu olması esastır. Tekrar eden yeniden atamalarla öğretim üyesinin görev süresinin uzatılmasına rağmen Koç Üniversitesi’nde doçentlik ve profesörlüğe ilişkin kriterleri tümüyle karşılamamış olması yeniden atama sürecinde olumsuz değerlendirilir.

Aynı şekilde, yeniden atama değerlendirmesi ileriye bakar ve belirtildiği gibi sadece sözleşme dönemindeki başarılar ile sınırlı değildir. Eğer yenileme tavsiye edilecekse, sözleşme dönemi sonunda Dr. Öğretim Üyesi ve Doçentlerin daha sonrasında Koç Üniversitesi standartlarına uygun biçimde yükseltilme (terfi) olasılıklarının değerlendirilmesine özel bir dikkat gösterilir. Bu açıdan, doktor öğretim üyeleri atandıktan sonra gecikmeksizin Üniversitelerarası Kurul’dan Doçentlik unvanlarını almak üzere kendi planlarını hazırlamalı ve devam ettirmelidirler. Doçentlik unvanının yukarıda belirtilen (bkz. Yeniden Atama Süreci) azami atama dönemlerinde alınmış olması adayın atama yenilemesine ilişkin değerlendirmesi sırasında olumlu bir göstergedir.