Bu "Öğretim Elemanı El Kitabı"nın amacı öğretim elemanlarının rollerini, beklentileri ve yükümlülüklerini ve performans standartlarını açıklamaktır.

Öğretim elemanlarının akademik sorumluluklarını açıklamanın yanı sıra, bu rehber yıllık gözden geçirmeler, sözleşme yenilemeleri ve atamalarda kullanılan prosedürleri ve kriterleri, ihlalleri ele almak için olan prosedürleri, öğretim elemanları ile ilgili şikayetlerin yapılması, ve araştırma, öğretim ile ilgili dış aktiviteler, ve potansiyel çıkar çatışmaları hakkındaki politikaları açıklar. Aynı derecede önemli olarak, bu rehber öğretim elemanlarının gelişimi, üstün performansın desteklenmesi ve tanınması ile ilgili yöntemleri tanımlama için bir kılavuzdur.

Koç Üniversitesi'nde "Öğretim Elemanı" genel olarak aşağıdaki kategorilerden bir tanesine ait olmalıdır:

  • Akademik & Araştırma Öğretim Üyeleri (Öğretim Kadrosu) genellikle Ek 16'da açıklanmış olan Öğretim Üyesi Aramaları sonucunda atanır, ve bunların atama ve yükseltmeleri ilgili Fakülte ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunulur ve en nihayetinde Mütevelli Heyeti tarafından onaylanır.
  • Bu şekilde atanan Öğretim Üyeleri hem araştırmadan hem de öğretimden sorumludurlar ve genellikle 4 yıllık (Dr. Öğretim Üyesi) veya 5 yıllık (Hemşirelik Fakültesi'ndeki Doçentler ve Profesörler ve Tıp Fakültesi'ndeki Temel Olmayan Bilimler Öğretim Üyeleri) dönem için atanırlar, araştırma faaliyetlerinin verimliliğinin değerlendirilmesine göre bunlar yenilenebilirler. Mayıs 2018'den itibaren geçerli olmak üzere bütün diğer profesörlerin kadrolarının olduğunu dikkate alınız.
  • Atamaları Dekan/Direktör tarafından teklif edilen ve Rektör tarafından onaylanan tam zamanlı Okutmanlar veya Öğretim Görevlileri genellikle 1 yıllık veya 2 yıllık dönemlerle hizmet ederler, bu süreler öğretim ihtiyaçlarına dayalı olarak olarak ve Rektörün de onaylaması ile Dekan/Direktör tarafından uzatılabilir.
  • Atamaları Dekan(lar) veya Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı tarafından teklif edilen ve Rektör tarafından onaylanan Tam Zamanlı Araştırmacılar genellikle 1 yıllık, 2 yıllık veya 3 yıllık dönemlerle hizmet ederler, bu süreler Üniversitenin veya ilgili Fakülte(ler) veya araştırma merkezlerindeki ayrı ayrı Öğretim Kadrolarının araştırma ihtiyaçlarına dayalı olarak Dekanın tavsiyesi üzerine uzatılırlar. Doktora Sonrası Araştırmacı unvanı Dekanın tavsiyesi üzerine kalifiye araştırmacılara verilebilir, Üniversitenin veya ilgili fakültedeki(lerdeki) ya da araştırma merkezlerindeki Öğretim Kadrosunun araştırma ihtiyaçlarına dayalı olarak Yönetim Kurulu'na sunulur ve Rektör tarafından onaylanır. Doçent Araştırmacı ve Profesör Araştırmacı unvanları da istisnai durumlarda verilebilir.
  • Atamaları Dekan(lar) tarafından teklif edilen ve Rektör tarafından onaylanan Yarı Zamanlı okutmanlar veya Öğretim Görevlileri genellikle bir tam yıldan daha az bir süre ile hizmet ederler ve bu kişiler ilgili Fakültenin(lerin) öğretim ihtiyaçlarına dayalı olarak olarak Dekanın tavsiye ve Rektörün onaylaması ile tekrar işe alınabilirler.

Sonraki bölümlerde, "Öğretim Üyesi" terimi Öğretim Kadrosunu belirtmek için kullanılır, bu durum ihtiyaç duyulduğunda ve açıkça belirtildiğinde Okutmanlar, Öğretim Görevlileri ve diğer unvanların ele alınmasında uygulanabilir.