Türkiye’de türünün tek örneği olarak 2009 yılında kurulmuş olan Koç Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofisi’nin (KOLT) misyonu öğrenci merkezli bir öğrenme ortamını teşvik ederek Koç Üniversitesi’ndeki öğrenme ve öğretmeyi iyileştirmektir. Üniversitenin misyonu ve vizyonu ile uyumlu şekilde tasarlanmış olan KOLT aktiviteleri öğretim üyeleri, öğrenciler, öğretim asistanları için destek, ve akreditasyon ve program değerlendirmesi için destekten ibarettir. Bütün KOLT aktiviteleri Koç Üniversitesi’nde etkili öğretim ve aktif ve ortak çalışmaya dayalı öğrenmeyi tesis etmeye yönelik en ileri eğitim yöntemleri ve teknolojileri ışığında geliştirilmişlerdir.

KOLT, Koç Üniversitesi için aşağıdaki programları ve hizmetleri sunmaktadır:

 • Yeni Öğretim Üyesi Öğretim Çalıştayları: KOLT öğretim becerilerini iyileştirmek için ve Koç Üniversitesi’nde mevcut olan öğretim araçları ve kaynaklarını tanıtmak için yeni öğretim üyeleri için bir oryantasyon programı organize eder. Program etkili öğretim ipuçları ve pratikleri hakkında çevrimiçi ve yüz yüze çalışmaları, öğrenici merkezli ders tasarımı ve sunumu, ve üniversitenin resmi öğrenme yönetim sistemi Blackboard’da uygulamalı pratikleri içerir.
 • Düzenli veya İstek Üzerine Çalıştaylar: KOLT personeli öğrenme ve öğretmenin farklı yönleri hakkında düzenli olarak çalıştaylar düzenler. Öğretim üyelerine öğrenci katılımı ve öğrenme çıktıları üzerinde kanıtlanmış pozitif etkileri bulunan öğrenme ve öğretme hakkında yeni yaklaşımlar sağlamak üzere konuk konuşmacılar davet edilirler.
 • Bire bir İstişareler: Koç Üniversitesi öğretim üyeleri öğrenme ve öğretme ile ilgili çeşitli konular hakkında KOLT ile istişarede bulunabilir. Mahrem bire bir istişareler öğretim üyesinin kendi derslerini (tekrar) tasarlamasına ve öğretme uygulamalarında mükemmeliyet aramasına yardımcı olur.
 • Sınıf Gözlemleri: Koç Üniversitesi öğretim üyeleri KOLT tarafından sınıf ziyareti yapılmasını talep edebilirler. Gözlem prosedürü üç bileşenden oluşur: gözlem öncesi toplantı, gözlem, ve gözlem sonrası (istişare) oturumu. Sınıf gözleminin amacı kendi güçlü yönlerini ve iyileşme alanlarını belirleyerek kendi öğretimleri hakkında daha eleştirel ve düşünceli olma konusunda öğretim üyelerine yardımcı olmaktır.
 • Çevrimiçi Dönem Ortası Ders Değerlendirmeleri: Dönem ortası değerlendirme derslerinin gelişimi hakkında öğretim üyelerine girdi sağlamanın faydalı bir yöntemidir. Öğretim üyeleri dönemin ikinci yarısında gerekli iyileştirmeleri yapma şansına sahiptirler. Her bir dönemde, KOLT, Blackboard vasıtasıyla bir çevrimiçi dönem ortası ders değerlendirmesi gerçekleştirir. Öğretim üyeleri süreç hakkında elektronik posta ile haberdar edilirler. Bu değerlendirmenin amacı bir dönem orasında bir ders ile ilgili olarak öğrenci geri bildirimini isim vermeden anonim şekilde toplamaktır. Sürecin sonunda, öğrenci geri bildirimi okutman tarafından görülebilir hale gelir.
 • Öğretimde Yenilikçilik Bursu (TIGs): KOLT yenilikçi öğrenme ve öğretme araçları ve teknikleri ile kendi derslerini tekrar tasarlamak isteyen tam zamanlı öğretim üyelerine ve okutmanlara TIGs bursu sağlamaktadır. Ders iyileştirme/revizyonu, müfredat yeniliği, ve eğitim teknolojilerinin (Blackboard, çevrimiçi yanıt sistemleri, vb.) entegrasyonu gibi lisans ve lisansüstü seviyede öğretim ile ilgili çok çeşitli aktiviteler için fon talep edilebilir. Bireysel öğretim üyelerinden ve aynı zamanda bir dersi vermek için işbirliği gösteren öğretim üyesi gruplarından gelen başvurulara kapı açıktır. TIGs için başvurmak isteyen öğretim üyeleri her bir akademik dönemin başlangıcından bir ay öncesinde ilan edilen çağrıyı izlemelidirler.
 • Ders Programı Tasarımı: KOLT, KUSIS (Koç Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinde ders programı yapımı hakkında öğretim üyesine yardımcı olur. Bu linki tıkladıktan sonra Koç Üniversitesi şifresi kullanılarak bir rehbere ve örnek ders programına ulaşılabilir.
 • Aktif Öğrenme Sınıfında (ALC) Öğretim: Mühendislik Fakültesi binasında (ENG Z27) yerleşik olan bu sınıf, öğrenci katılımını kolaylaştırmak ve iyileştirmek amacıyla özellikle öğrenci merkezli ve teknoloji açısından zengin bir öğrenme ortamı sunmak üzere tasarlanmıştır. KOLT, ALC’nin etkin şekilde kullanımı için çalıştaylar sunar. Öğretim üyesi bu sınıfta aktif öğrenimi desteklemek için olan teknolojileri ve pedagojileri keşfedebilir. Sınıfı kullanmak ile ilgilenen öğretim üyeleri kendi taleplerini Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne gönderebilirler.
 • Eğitim Teknolojilerinin Derslere Entegrasyonu: KOLT öğrenci katılımını ve sınıf içinde ve dışına öğrenimi iyileştirmek için eğitim teknolojilerinin etkin şekilde entegrasyonunda Koç Üniversitesi öğretim üyelerine yardımcı olur. KOLT’un eğitim teknolojileri için olan desteği aşağıdaki unsurlardan oluşur:
  • KOLT sanal öğrenme ortamları ile yüz yüze geleneksel eğitimi desteklemek için kullanılan en fazla tanınmış öğrenme yönetim sistemlerinden bir tanesi olan Blackboard için olan hizmetleri sağlar. KOLT aylık çalıştaylar düzenler ve Blackboard üzerinde bir ders nasıl oluşturulur ve değerlendirme araçları, not merkezi, Turnitin, intihalcilik saptama aracı (ilgili link tıklandıktan sonra KU şifresi kullanılarak Turnitin Kullanıcı Kılavuzuna erişilebilir), ve Blackboard tarafından sağlanan etkileşim araçları nasıl kullanılır hakkında bire bir istişare oturumları sunar. KOLT kendi ders destek materyallerini Blackboard’a entegre etmeleri ve KU dersleri için uygun örnek ders düzenlemeleri oluşturmaları için üç ders kitabı yayıncısı, Pearson, McGraw Hill ve John Wiley ile işbirliği yapmaya devam etmiştir.
  • KOLT öğretim üyelerine video içeriği kayıt etme ve paylaşma için olan bir video platformu olan Panopto’yu kullanma konusunda yardımcı olur. Panopto Koç Üniversitesi öğretim üyelerinin bütün derslerini kayıt etme, webcast yapma, yönetme ve arama yapmasına izin verir ve KOLT bunun nasıl kullanılacağı hakkında bire bir destek verir ve çalıştaylar düzenler.
  • KOLT öğretim üyelerini Clickers, Kahoot, Turning Point, ve Poll Everywhere gibi anında yanıt sistemlerinin kullanımı hakkında destekler. Bütün bu sistemler okutmanların ders sırasında formatif değerlendirme aktiviteleri yapmalarına, ilgi ve dikkati arttırarak daha fazla öğrenci merkezli dersler vermelerine, ve öğrenci öğrenmesini bir ders süresi boyunca anında ve sıklıkla değerlendirmelerine izin verirler. Bu sistemler vasıtasıyla gerçekleştirilen notlu veya notsuz testler okutmanın iyi şekilde anlaşılmamış olan konuları belirlemesine ve bunların ders sırasında derhal tekrar ele alınmasına yardımcı olur.
  • KOLT öğretim üyelerinin farklı eğitim teknolojileri üzerinde uygulamalı deneyimlerinin olmasını sağlamak için bir akademik yıl içinde iki veya üç kez eğitim teknolojileri demo günü düzenler.
  • KOLT dünyanın her yerinden erişilebilir olan açık bir çevrimiçi öğrenim platformu olan COURSERA’da bir çevrimiçi ders geliştirmek isteyen öğretim üyeleri için her türlü teknolojik desteği sağlar. Şimdiye kadar altı ders devreye alınmıştır, ve üç ders de şu anda hazırlanma evresindedir.
  • KOLT bir ders için multimedya içeriği hazırlama gibi derslerine çeşitli teknolojileri entegre etmeleri için Koç Üniversitesi öğretim üyelerinden gelen bireysel talepleri karşılamaya çalışmaktadır.

Öğretim üyeleri elektronik postalar ve Koç Üniversite Günlük duyuruları yoluyla KOLT öğretim üyesi etkinlikleri hakkında haberdar edilirler. Güncel öğretim üyesi gelişim programları, yakınlaşmakta olan etkinlikler ve öğrenme ve öğretme hakkında faydalı kaynaklar hakkında detayları görmek için kolt.ku.edu.tr‘de bulunan KOLT web sitesi de ziyaret edilebilir.

ÖĞRENCİ DESTEĞİ

Şunlar dahil olmak üzere KOLT’taki öğrenciler için geniş bir aktivite yelpazesi vardır:

 • haftalık programlanmış bire bir akran destekçiliği (her bir dönemde 80’den fazla ders için 100’den fazla akran destekçisi ile) ve ders çalışma grupları
 • sınavlardan önce gözden geçirme,
 • İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca konuşma grupları,
 • yeni gelen öğrencileri üniversitedeki akademik yaşama hazırlamak için çevrimiçi ve yüz yüze akademik beceri çalıştayları ve seminerleri.

Öğretim üyesi bir ders için akran destekçiliği talep edebilir. Öğretim üyesi bir öğrenciyi akran destekçisi olmak üzere atayabilir. Lütfen akran destekçisi özellikleri ve KOLT’ta akran destekçiliği için bazı diğer detaylar hakkında bu linki tıklayınız. Öğrenciler aynı zamanda zaman yönetimi, erteleme, etkin ders çalışma alışkanlıklarının geliştirilmesi ve akademik başarılarının iyileştirilmesi dahil olmak üzere akademik sorunları hakkında KOLT’a danışabilirler. Öğretim üyeleri akademik açıdan zorluk yaşayan öğrencileri KOLT’tan destek almak üzere teşvik edebilirler. Aynı zamanda, öğretim üyesi, öğrencilere daha iyi performans göstermeleri ve daha öz yönlendirmeli öğrenciler olma konusunda yardımcı olmak üzere tek bir ders ile ilgili olarak isteğe özel şekilde hazırlanmış çalıştaylar (örneğin nasıl etkin okuma yapılır, ders notu nasıl alınır, bir sınava nasıl girilir, belirli bir ödev nasıl hazırlanır, vb.) talep edebilir. KOLT bu tür isteğe özel hazırlanmış çalıştayların tasarımında öğretim üyesi ile işbirliğinde bulunur.

KOLT, Koç Üniversitesi’nde Bilgisayar Yeterlilik Değerlendirme Programı (CPAP 100) gerçekleştirir. Tıp Fakültesine kayıt olmuş olanlar dışında bütün Koç Üniversitesi lisans öğrencileri için zorunlu bir programdır. Bunun amacı öğrencinin Microsoft Office Word (kelime işlemci) ve Excel (elektronik çizelgeler) becerilerini geliştirmek ve değerlendirmektir. KOLT düzenli olarak öğrenciler için CPAP 100 eğitim oturumları ve bire bir akran destekçiliği düzenler, ve bir akademik yıl içinde farklı aralıklarla programlanmış olan CPAP 100 sınavları gerçekleştirir.

ÖĞRETİM ASİSTANI (TA) DESTEĞİ

KOLT, Koç Üniveristesi’ndeki öğretim görevlerine hazırlamak üzere yeni gelen öğretim asistanlarına (TAs) kredisiz bir ders olan (geçer/yetersiz olarak notlandırılır) “KOLT 500 TA Eğitim Programını” sunmaktadır. KOLT 500 kendi üzerine düşünme, akran değerlendirmesi, ve uzmanlar tarafından tavsiyelerin eşlik ettiği kısa problem çözme oturumları veya sunumlarını içeren etkili öğretim, notlandırma, eğitim teknolojileri, vb. ve grup mikro öğretim oturumları ile ilgili çalıştaylardan oluşur.

AKREDİTASYON VE PROGRAM DEĞERLENDİRME DESTEĞİ

KOLT Koç Üniversitesi’nde öğrenmeyi ve öğretimi iyileştirmek için farklı kurumsal seviye programlarında aktif rol alır. KOLT farklı Fakülte ve Okullarda iç değerlendirme ve akreditasyon süreçlerini değerlendirmek için tüm programı kapsayan değerlendirme çalışmaları gerçekleştirir. Eğer talep edilirse, KOLT, program gözden geçirme takımlarına süreç yapılandırma konusunda yardımcı olur, kıyaslama raporları hazırlar, ve fokus gruplar ve anketler vasıtasıyla öğrencilerden ve mezunlardan geri bildirim toplar.