Akademik Kurul Üniversitenin akademik organıdır ve öğretim, araştırma ve sınav için ve Üniversite ve Bağlı Fakültelerinde akademik yaşamı regüle etme ve geliştirme için uygun prosedürleri belirleme yetkisine sahiptir.

Kurulun ana fonksiyonları Üniversitenin genel akademik politikalarını ve yönetmeliklerini belirlemek; Fakülte ve Okullara kabul ve mezuniyet gereklilikleri ve Fakülteler, Okullar ve Departmanlar tarafından sunulan akademik programlar ile ilgili büyük değişiklikleri onaylamak; Üniversitenin her türlü akademik organizasyonunun veya lisans programının tesisi, değiştirilmesi veya sona erdirilmesi için yetki vermek; ve akademik makalelerin hakemliği, değiştirilmesi ve nihai yorumlanmasını sağlamaktır. Kurulun kararları çoğunluk oyu ile alınırlar.

Akademik Kurulun yetkileri şu şekildedir:

 • Fakültelere akademik konularda tavsiye vermek
 • Öğretim, araştırma ve sınavları regüle etmek
 • Diğer üniversitelerin veya sınav kurumlarının sınavlarını Üniversitenin bunlara tekabül eden sınavları ile denk olarak tanımak
 • Akademik konulardaki Kurullara üyeler atamak
 • Üniversite Yürütme Kurulu üyelerini belirlemek
 • Akademik Takvimi, ve akademik planları belirlemek ve onaylamak
 • Müfredat değişiklikleri veya yeni ders önerileri gibi Öğretim Üyesi Kurulları tarafından kendisine iletilecek olan akademik konuları ele almak
 • Akademik prosedürler önermek veya bunlarda değişiklik yapmak

 

Akademik Kurul şunlardan oluşmuştur:

 • Başkan, toplantılara başkanlık yapar
 • Her bir Fakülte/Okuldan 1 seçili temsilci
 • Rektör Yardımcıları, eğer atanmışlarsa
 • Fakültelerin ve Okulların Dekanları
 • Enstitü Direktörleri

Dekan Yardımcıları oy hakları olmaksızın Akademik Kurul oturumlarına katılırlar. Öğrenci Konseyi temsilcisi Akademik Kurul toplantılarına katılabilir, burada önerilerde bulunma hakkı vardır, ancak oy verme hakkı yoktur.