Bu hükümlerden bazıları yukarıda verilmiş olan örneklerde tartışılmış olsa bile, bunlar bütünlük sağlamaları için bu listeye de dahil edilmişlerdir.

1) Öğretim üyeleri aktif görevde bulundukları her bir dönem boyunca kampüste (ana kampüs ve diğerleri) önemli derecede bir fiziksel varlık göstermelidirler. Kampüste önemli derecede fiziksel varlık: Tam zamanlı bir görevlendirme, akademik nedenlerle kampüste uzun süreli veya sık devamsızlıklar için ilgili Dekan tarafından özel bir ön onay verilmedikçe, bir öğretim üyesinin kampüste (ana kampüs veya diğerleri) önemli bir fiziksel varlık göstermesi, öğrenciler ve personel tarafından erişilebilir olması, ve aktif görevde olduğu her bir dönem boyunca Koç Üniversitesi meslektaşları ile etkileşimde bulunmaya hazır olması yükümlülüğünü ortaya çıkartır.  Saha araştırması gereklilikleri ve kampüste devamsızlık ile ilgili diğer nedenler Üniversite çapında farklılık gösterdiğinden, Fakülte Dekanları ayrı ayrı öğretim üyeleri için hangi devamsızlıkların uygun olmadığını, uzun olduğunu veya sık nitelikte olduğunu tanımlayabilir.

2) Öğretim üyesi diğer mesleki aktivitelerinin kendilerini Koç Üniversitesi’ndeki birincil mensubiyetlerinden uzaklaştırmalarına izin vermemelidirler. Örneğin, tam zamanlı aktif görevde olan bir öğretim üyesi önemli nitelikte dış yönetimsel sorumluluklara sahip olmamalı ve Koç Üniversitesi’nde yapılabilecek ancak bunun yerine başka bir kuruma sunulmuş ve bu kurum vasıtasıyla yönetilen sponsorlu projelerde Sorumlu Araştırmacı olarak görev almamalıdır.

Dış mesleki aktiviteler ile ilgili sınırlamalar: Akademik araştırma vasıtasıyla elde edilmiş olan bilgilerin genel nüfusun faydalanabileceği uygulamalara transfer edilmesini kolaylaştırmak Üniversite için uygun bir roldür. Bundan başka, dış mesleki aktiviteler sırasında öğretim üyesi tarafından kazanılan deneyim kendilerinin Üniversite dahilindeki öğretim ve araştırma veya bilimsel çalışmalarını iyileştirebilir. Ancak teknoloji transferi süreci, özellikle öğretim üyesi tarafında kişisel bir kazancın söz konusu olması durumunda, bağlılık ve/veya çıkar uyuşmazlıkları potansiyeli yaratabilir. Politikanın bu hükmünün amacı bu tür uyuşmazlıkları minimize etmek ve ortaya çıktıklarında bunları yönetme için araçlar sağlamaktır.

Öğretim üyesi tarafından dışarıda yapılacak mesleki aktiviteler ile ilgili olarak Koç Üniversitesi politikasının örtülü varsayımı, bu tür mesleki aktivitelerin birer imtiyaz olduğu ve bir hak olmadığıdır ve bunların öğretim üyesini kendi Üniversite görevleri ile ilgili tam zamanlı yükümlülüğünden uzaklaştırmamaları gerektiğidir. Herhangi bir dış aktivite Üniversite görevlerinin yerine getirilmesinden kişi uzaklaştırdığında, bir bağlılık uyuşmazlığı ortaya çıkar ve bunun çözümlenmesi gerekir.

Danışmanlık: Genel olarak, danışmanlık üçüncü bir taraf ile hizmet ücreti veya eşdeğeri bir ilişkinin bulunduğu, bir kişinin alanı veya disiplini ile ilgili mesleki aktivite olarak tanımlanır.

Çok çeşitli danışmanlık ilişkileri ve ücret düzenlemeleri mevcuttur ve bunların gerçekleştirilmesi ile ilgili kesin şekiller değişiklik gösterebilir. Buradaki ilke, danışmanlıkta, bir kişinin kendi mesleki yeteneklerini o andaki veya gelecekteki maddi (veya diğer nitelikteki) bir kazanç karşılığında üçüncü tarafın gündemini ileriye taşımak üzere kullanma konusunda anlaşmaya varmasıdır. Yönetimsel veya denetimsel sorumluluk içeren veya gerektiren aktiviteler veya unvanlara Koç Üniversitesi bağlılık uyuşmazlığı politikaları dahilinde izin verilmemiştir, ve bunlara danışmanlık ilişkileri kapsamında izin verilmez.

Öğretim üyesi yönetim sorumluluklarını ima eden veya işaret eden ve gerçek ya da algılanan bağlılık uyuşmazlıkları yaratan Genel Müdür, Müdür, Yönetici veya Şef gibi terimler içeren unvanlardan sakınmalıdır. Bir Koç Üniversitesi öğretim üyesinin bir şirketin veya başka bir kurumun Yönetim Kurulunda, Danışma Konseyinde veya Bilimsel Danışma Kurulunda hizmet etmek üzere seçildiği durumlar ortaya çıkabilir. Bu atamalar ve unvanlar yönetimsel roller ve unvanlardan farklıdırlar ve danışmanlık ilişkileri bağlamında bunlara izin verilir.

Öğretim üyesinin Üniversite’ye yönelik tam zamanlı yükümlülüğünün karşılanması şartıyla danışmanlığa izin verilir. Tam zamanlı bir atamada bir öğretim üyesi için izin verilebilir maksimum danışmanlık günü sayısı, üniversite tatilleri dahil olmak üzere haftada 1 gündür. Toplam zaman miktarı yıl başına 52 günden daha fazla olmadıkça sınırlı bir miktarda danışmanlık süresi “ortalaması alma” işlemine izin verilir. Danışmanlıkla ilgili bu genel politikaya ek olarak, ayrı ayrı akademik birimlerde değişen nitelikte Üniversite politikaları tesis edilebilir, ancak bu politikalar Üniversite tarafından geniş anlamda belirlenmiş olan sınırlamaları azaltamaz.

Danışmanlık günleri ile ilgili limite ve Koç Üniversitesi’nin danışmanlık politikasının diğer yönlerine uyma sorumluluğu öncelikle ferdi olarak öğretim üyesine aittir.  Öğretim üyeleri her türlü soruları ve/veya muğlaklıkları önceden kendi Dekanları ile açıklığa kavuşturmalıdırlar, bu şekilde Üniversite topluluğu eylemleri nedeniyle yara almamış olur. Üniversite aşırı danışmanlık nedeniyle meydana gelecek olan kayıplardan kendisini koruma ve bu politika tarafından sağlanan sınırların ötesinde danışmanlık için harcanan zamanı kapsayan ücretleri ve yan faydaların öğretim üyesi tarafından geri ödenmesini talep etme hakkına ve yükümlülüğüne sahiptir, bu durum özellikle tutarların önemli düzeyde olduğu ve öğretim üyesinin kendi Dekanına önceden danışmadığı veya Dekan tarafından verilen tavsiyeyi izlemediği durumlarda söz konusu olur. Öğretim üyelerinin kendi danışmanlık aktivitelerinin seviyesini (yani gün sayısını) tam olarak Dekanlık ofisine rapor etme yükümlülüğü vardır, bu şekilde burada belirlenmiş olan ilkelere uyulup uyulmadığı açık bir şekilde belirlenebilir.

Öğretim üyeleri kendi süpervizyonları altında çalışan lisansüstü öğrencileri için olan öğretim ve araştırma sorumlulukları ve kendi dış danışmanlık çıkarları arasındaki potansiyel çıkar uyuşmazlıkları konusunda özellikle duyarlı olmalıdırlar.

Öğretim üyelerinin Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Danışmanlık Aktiviteleri ve Sözleşmeleri Gereklilikleri belgesini üçüncü taraf ile paylaşması beklenir.

3) Öğretim üyeleri bilimsel aktivitelerin sonuçlarını açık ve zamanında paylaşmayı teşvik ederek, öğrencilere ve doktora sonrası bilim insanlarına verdikleri danışmanlığın kişisel ticari çıkarlardan bağımsız olmasını sağlayarak kendileri ve öğretim üyesi arasında bilimsel bilgilerin özgürce paylaşılmasını etkileyebilecek dış yükümlülükler hakkında öğrencileri ve meslektaşları haberdar ederek bir akademik özgürlük atmosferini beslemelidirler.

Araştırma Sonuçlarının Özgür ve Açık Paylaşımı: Bir bilim insanları topluluğu olarak Üniversitenin dürüstlüğü fikirlerin ve bilimsel aktivitelerin sonuçlarının özgür ve açık şekilde paylaşımını gerektirir. Öğretim üyeleri yersiz dış etkilerden ari olan bir atmosferi korumak ile yükümlüdürler. Öğrenciler ve çalışma arkadaşları ilgi alanlarının peşinden gidebilmeli, mevcut bilgilere ve imkânlara erişimleri olabilmeli ve kendi çalışmalarının sonuçlarını diğer bilim insanlarına ve halka açıklayabilmelidirler. Bu nedenle öğretim üyesi şunları sağlamalıdır:

a) Koç Üniversitesi’nde üstlenilen araştırma ve bilimsel çalışmanın açık ve zamanlı bir şekilde daha geniş bir bilimsel topluluğa ve toplumun kendisine yayılması:

b) Öğrencilerin ve doktora sonrası bilim insanlarının akademik aktiviteleri öğretim üyesinin kişisel ticari çıkarlarından aridirler ve

c) Öğrencilerin, personelin, doktora sonrası bilim insanlarının ve ortak çalışanların işleri öğretim üyesinin dış yükümlülükleri boyunca istismar edilemez. Bu amaçla, öğretim üyeleri kendi öğrencilerinin, personelinin ve ortak çalışanlarının işleri ve fikirlerinden faydalanabilecek olan dış üçüncü taraflar nezdindeki ilişkileri ve yükümlülükleri hakkında açık olmalıdırlar. Benzeri şekilde öğrenciler, yardımcılar ve personel kendi araştırmalarını destekleyen fonların kaynakları hakkında bilgiye erişebilmelidirler.

4) Öğretim üyeleri kendi dış danışmanlık aktivitelerinin bir parçası olarak veya Üniversitenin eğitim, araştırma, bilim ve kamu hizmeti misyonları ile ilgili olmayan herhangi başka bir amaçla, sadece tesadüfen olan durumlar haricinde, tesisler, personel, ekipman veya gizli bilgiler dahil olmak üzere Üniversite kaynaklarını kullanamazlar.

Üniversite kaynaklarının uygun olmayan şekilde kullanımı şunları içerir:

 • İlmi alanda ilerleme veya öğrencilerin eğitimsel gelişimi yerine öğretim üyesinin potansiyel veya reel maddi kazancı amaçları ile Üniversitenin öğrencilerine, personeline veya doktora sonrası bilim insanlarına öğretim üyesi tarafından görevler verilmesi.
 • Öğretim üyesinin öğrencilerinin veya personelinin fakülte/okul Dekanının belirli ve detaylı önceden verilen onayı olmaksızın kendisinin dış danışmanlık veya ticari aktivitelerinde kullanılması.
 • Üniversitenin misyonlarının dışındaki amaçlarla Koç Üniversitesi’nin kaynaklarına veya hizmetlerine yönelik olarak dış kurumlara erişim vermek veya Üniversite ile olan işlemlerinde kendilerini gereksiz yere etkilemek amacıyla dış kurumlara uygun olmayan şekilde iltimas göstermek.
 • Üniversite’nin işletme veya araştırma aktiviteleri vasıtasıyla elde edilmiş olan gizli bilgiler vasıtasıyla veya bu gizli bilgilere diğer kişilerin izinsiz şekilde erişimini sağlayarak kişisel kazanç elde etmek. Gizli bilgiler tıbbi, personele ait, veya bireylerin güvenlik kayıtları gibi bilgiler; kurumsal planlanan malzeme gereksinimleri veya fiyat hareketleri hakkında ticari sırlar; ve resmi olarak ilan edilmeden önce hükumet operasyonları için olan olası yeni yerler veya gelecekteki programlar ya da yüklenici veya taşeronların seçimleri ile ilgili bilgileri içerip bunlarla da sınırlı olmamaktadır.
 • Üniversitenin öğretim veya araştırma aktivitelerinden elde edilen araştırma sonuçlarına, materyallerine veya ürünlerine kişisel maddi kazanç amacıyla dış bir kurumun ayrıcalıklı şekilde erişiminin sağlanması. (Bu husus buluşlar için uygun lisanslama düzenlemelerinin, veya önemli ilave çalışmanın veya uzmanlığın bulunduğu sponsorlu proje sonuçları bazında danışmanlığın önüne geçmeyecektir).

5) Öğretim üyesi kendi Üniversite faaliyetleri boyunca veya Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü nezdindeki Üniversite kaynaklarının arızi şekilde kullanımdan daha fazlası ile yaratılmış veya bulunmuş olan bütün potansiyel olarak patenti alınabilir buluşların yaratılmasını veya bulunmasını zamanında beyan etmelidir. Bu tür buluşların sahipliği fonlama kaynağından bağımsız olarak Üniversite nezdinde kalır. Buluşu yapan ilgili patent lisanslandığında kazanılan telif ücretlerini paylaşacaktır.

Bu hükmün ruhunu tam olarak anlamaları için öğretim üyeleri Koç Üniversitesi Fikri Mülkiyet ve Teknoloji Transferi Politikasının tümünü baştan sona okumalıdırlar.

6) Öğretim üyeleri kendilerinin (veya birinci dereceden akrabalarının) ilgili kuruluşlar ve Koç Üniversitesi arasında kendilerini de içeren aşağıda belirtilen durumların Üniversite tarafından onaylanmasından önce dış bir kurumla danışmanlık veya istihdam ilişkilerinin ve/veya önemli maddi çıkarlarının (aşağıda tanımlanmış olan) olup olmadığını VPRD (Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı) Ofisine bildirmelidirler: a) hediyeler; b) sponsorlu projeler; c) teknoloji lisanslama düzenlemeleri; ve d) belirli tedarikler. Bu tür durumlarda belirtilen her bir düzenlemenin gerçekleştirilmesinden önce VPRD’nin onayı gerekli olur.

Öğretim üyeleri insan deneklerini içeren bir araştırmada bulunduklarında ve sponsorluk yapan kurum ile herhangi bir maddi çıkarının olması halinde (veya birinci dereceden bir akrabanın bu tür bir çıkarının olması halinde), söz konusu bu çıkar, değerinden bağımsız olarak, anlık bazda İnsan Araştırmaları Etik Kuruluna (CHR) bildirilmelidir. Bu türdeki düzenlemeler açıklandığında, CHR elde bulunan olgularla ilgili olarak uygun bir karar belirleyecektir.

Bir kurumda önemli Maddi Çıkarlar şu anlama gelir:

a) Özel olarak sahip olunan kuruluş (örneğin bir “startup” şirketi) veya halka açık kurum dahilindeki her türlü mevcut veya beklemede olan sahiplik çıkarları (hisseler, ortaklık payı veya hisse senedi opsiyonları gibi türev çıkarlar dahil olarak) veya

b) Örneğin hizmet karşılığı ödenen ücret (honorarium), lisanslama veya imtiyaz geliri dahil olmak üzere yılda en az 10,000.-TL. tutarında olan her türlü gelir (istihdam, danışmanlık, veya yukarıda belirtilmiş sahiplik paylarından gelenlerin dışında).

 • Bir startup’tan gelen araştırma fonu ve öğretim üyesi tarafından yaratılmış olan ve bir startup’a lisanslanmış bulunan fikri mülkiyetin test edilmesi: Eğer araştırma öğretim üyesinin araştırma grubunda yapılacaksa, veya öğretim üyesinin öğrencileri veya doktora bursu olanlar veya öğretim üyesinin yardımcıları fonlanan araştırma projelerine katılacaksa araştırmayı öneren öğretim üyesinin bir sermaye payının veya bir Kurul üyeliğinin (veya diğer önemli maddi çıkarının) bulunduğu bir startup’tan veya diğer şirketten hibe, taşeronluk, ya da hediyeler şeklinde araştırma fonlaması kabul etmesine karşı olan güçlü bir yaklaşım mevcuttur. Öğretim üyesinin ilgili bir maddi çıkarının olduğu durumlarda, test işlemlerini içeren insan denekli araştırmalara ve insan denekli olmayan araştırmalara da sıkı kısıtlamalar uygulanır.
 • Uygulanan yaklaşım aşağıdaki gibidir:
  • İnsan denekli araştırma. İnsan denekli araştırmayı koruyan yönetmelikler Belmont raporunda tanımlanmış olan etik ilkelere dayalıdır (Biyomedikal ve Davranışsal Araştırmadaki İnsan Deneklerin Korunması için Ulusal Komisyon, Sağlık, Eğitim ve Sosyal Yardım Bakanlığı (DHEW) (30 Eylül 1978)): kişilere saygı, yardımseverlik, ve adalet. Belmont ilkeleri maddi ilişkiler ile riske atılmamalıdırlar. Önerilen araştırmanın insan denekleri içermesi halinde, araştırmaya ilgili bir startup’ın sponsor olmasına izin verilmesinin aleyhinde olan yaklaşım son derece güçlüdür. Dış şirkette bir sermaye payı (hisse senedi opsiyonları, ruhsatlar ve sermayeye dönüştürülebilir olan enstrümanlar dahil olmak üzere), veya bir yıl içinde 10.000.-TL’nin üzerinde olan ortaklık hakkı vermeyen maddi bir çıkar (danışmanlık ücreti, hizmet karşılığı ödenen ücret (honorarium), telif hakkı, veya başka bir vesile ile olanlar), hemen hemen her zaman maddi açıdan ilişkili olan öğretim üyesini startup tarafından sponsorluğu yapılan insan denekli araştırmaların dışında tutacaktır.  Sadece nadir ve zorlayıcı şartlar altında, CHR’ın kararı ile ve Kurulun ilgili uyuşmazlığın olası etkilerini azaltmak için etkin kontrollerin uygulanabileceği ve uygulanacağı konusunda ikna olması ile bu varsayımın dışına çıkılabilir. Bu tür şartlar örneğin araştırmacının deney prosedürünü yerine getirebilecek olan tek kişi olması gibi şartları içerir. Bu tür durumlarda CHR, VPRD Ofisine araştırmacının kendisini sermaye payından arındırması, veya sermaye payını belirli bir zaman süresi boyunca tarafsız bir kayyuma devretmesi konusunu tavsiye edebilir. İhtilaf konusu olan araştırmanın konusunun kamu nezdinde onaylanması veya diğer benzeri bir amaçla olmak üzere bir cihazın veya bileşiğin test edilmesi olduğu durumlarda söz konusu yaklaşımın bir kenara bırakılması daha az olasıdır.
  • İnsan denekleri içermeyen araştırma. Bir startup veya bir dış şirket ilgili şirkette sermayeye veya bir Kurul üyeliğine sahip olan bir öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilecek olan araştırmaya sponsorluk yapmayı önerirse, ve bunun içinde ne insan denekler ne de validasyon testi yoksa, CHR’nin değerlendirmesine göre uygun kontroller mevcutsa (bakınız aşağıdaki c maddesi) ve aşağıdaki gereklilik gruplarından bir tanesi karşılanmışsa ilgili yaklaşım bir kenara bırakılabilir:
   • Araştırmanın asli veya temel niteliğe sahip olması; araştırmanın startup’ın veya şirketin maddi başarısı ile doğrudan ilgisinin olmaması; ve öğretim üyesinin şirketi ile ilişkisinin aksine sınırlı olması (yani, danışmanlık sözleşmeleri ve bilimsel danışma kurulu üyeliği gibi çoklu ek karmaşıklıkları içermez); bu şekilde araştırma çabasındaki her türlü sapma olasılığı minimal haldedir; veya,  öğretim üyesinin bir girişimdeki sermaye payı o kadar seyreltilmiştir ki, kendisinin firmanın kararları üzerindeki kontrolü veya etkisi ve KU bazlı aktiviteden gelecek olası fayda kayda değmez niteliktedir, ve öğretim üyesinin şirket ile olan ilişkisi aksine sınırlı haldedir; veya
   • Araştırma, kısa bir zaman aralığı içinde (normal olarak altı ay altında) lisanslı fikri mülkiyet ile ilgili araştırma çabasının sürekliliğini devam ettirme için elzemdir, diğer yandan araştırma faaliyeti startup veya dış şirket dahilinde tesis edilmektedir; ve bu süre boyunca ilgili gözetim CHR tarafından atanmış ilgisi olmayan meslektaşlar tarafından gerçekleştirilir.
 • Olağanüstü şartlar dışında, bir öğretim üyesinin bir startup veya bir şirkette bir imtiyaz geliri veya diğer çıkara sahip olduğu ve konusu olarak bir buluşun, veya bir startup’a ya da öğretim üyesinin bir sermaye payının olduğu bir şirkete lisanslanmış olan bir Koç Üniversitesi buluşunun test edilmesinin söz konusu olduğu araştırmalarda ilgili yaklaşım bir kenara bırakılamaz. Bu hüküm açısından, “test etme” Koç Üniversitesi’nde yaratılmış olan ve bir startup’a ya da başka bir şirkete lisanslanmış olan bir buluş ile ilgili olarak bunun kamu nezdinde onaylanması veya benzeri bir fonksiyonu yerine getirmek için tasarlanmış olan araştırmanın yerine getirilmesini açıklamaya yönelik bir işlemdir. (Aynı kısıtlamalar Koç Üniversitesi’ne ait olan bir lisansı elinde bulunduran bir halka açık şirket için gerçekleştirilen testlere de genel olarak uygulanırlar).

c) İlgili teste karşı bir yaklaşım olmasına rağmen CHR’ın araştırmanın devam etmesine izin verilmesini tavsiye ettiği her bir durumda, Kurul tarafından alınan önlemlere ek olarak, ve startup’larla ilgili olarak bu politikanın diğer kısıtlamalarına tam olarak uyularak, aşağıdakiler sağlanacaktır: Araştırma sözleşmesinin KU Fikri Mülkiyet Hakları ve Teknoloji Transferi hakkında Politikalar belgesinde belirtilmiş olanlardan farklı olan yayınlanma ile ilgili kısıtlamalar içermemesi https://tto.ku.edu.tr/sites/tto.ku.edu.tr/files/KU_IPR_policies.pdf

 • Araştırma projesinde çalışan bütün bireylere araştırmanın öğretim üyesinin bir sermaye payı veya çıkar ilişkisinin bulunduğunu belirten yazılı bir bildirim verilmelidir; Kurul araştırmanın devam etmesi için bir tavsiyede bulunmadan önce, öğretim üyesi Kurula önerilen araştırmanın yazılı bir açıklamasını ve kendisinin yukarıda belirtilmiş olan kısıtlamalara uyacağını temin edeceği bilgisini sunar; ve bundan sonra, Kurula araştırmanın ilerlemesi ile ilgili yazılı raporlar sunar, burada ilgili akran gözden geçirmeli yayınları ve hibeleri en geç yıllık bazda olmak üzere listeleyerek sunmalıdır; ve
 • ayrıca Kurul tarafından uygun olarak sayılmış olan bütün yönetim önlemlerinin mevcut olduğunu da belirtmelidir. Bu önlemler ile ilgili örnekler, insan denekli araştırma söz konusu olduğunda, veri güvenliği izleme kurulu gerekliliği; verileri, yayınları ve diğer hususları gözden geçirecek bir denetim kurulu gerekliliği; ve belirli bir süre boyunca sermayenin tarafsız kayyuma devridir.

Bu hükümlerin yorumlanmasında sağduyu kullanılıyor olmalıdır. Yani ne kadar TL miktarı söz konusu olursa olsun – eğer bağımsız bir gözlemci bir bireyin mesleki eylem veya kararlarının kişisel kazanç bakış açılarıyla belirlenip belirlenmediğini makul şekilde sorgulayabiliyorsa, ilgili ilişki açıklanmalı ve önerilen işlem ile ilgili olarak onay alınmaya çalışılmalıdır.

7) Bir öğretim üyesinin objektifliğinin makul bir biçimde sorgulanabileceği durumlarda, kendi Fakültesinin/Okulunun Dekanı CHR’dan Koç Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan önerilmiş araştırmanın uygunluğunu gözden geçirmesini, araştırmanın gerçekleştirilmesini denetlemesini (öğrencilerin ve doktora sonrası bilim insanlarının kullanılması dahil), ve araştırma sonuçlarının açık ve zamanında yayılmasını sağlamasını isteyebilir.

Bilimsel Objektiflik Soruları: İnsan denekler içeren klinik testler ve diğer araştırmalar araştırmacının sonuçlar ile ilgili herhangi bir kişisel maddi çıkarının -kaç TL. tutarın söz konusu olduğundan bağımsız olarak- bulunduğu durumlarda özellikle duyarlı meseleler ortaya koyarlar ve bu nedenle bu maddi çıkarlar CHR’ye bildirilmelidirler. Tedavi bilimi yeni maddelerin geliştirilmesini ve test edilmesini gerektirir. Tedavilerin test edilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili izlenmesi gereken süreçler öğretim üyeleri için kendi içinde çelişkili durumlar ortaya çıkartır, bunun nedeni genellikle bu terapileri ya da medikal cihazları bulanların söz konusu hastalık ile ilgili araştırma yapan, alanda lider olan ve klinik öncesi ve klinik testi yapmak için en kalifiye olan kişiler olmaları nedeniyledir.  Ayrıca, testleri yerine getirecek olan en kalifiye laboratuvarlar ve bireyler dış organizasyonlardan araştırma desteği alabilir veya alma adayı olabilirler. Bu durumların hiç birisinde de öğretim üyesi testlerin sonucu ile ilgili olarak tarafsız olamaz.

Bu nedenle, öğretim üyesi (ve açıklamanın yapıldığı CHR), özellikle ileri klinik testler için (FDA faz II ve faz III) madde veya cihazın objektif olarak değerlendirilmesini garanti etmek üzere uygun önlemler almalıdır. Test işlemi okulun veya bölümün diğer üyelerini de içerebilir, ancak öğretim üyesi kıdemli bir akademisyen ise, terapi/cihazın testinin başka bir öğretim üyesine yönlendirilmesi (özellikle az kıdemli bir öğretim üyesine) dolaylı zorlama anlamına gelebilir. Aşağıdaki durumlarda araştırmanın değerlendirilmesi ve izlenmesi için CHR tarafından tavsiye olunan bağımsız bir gözetim grubu tarafından dürüstlük durumunun korunması gereklidir:

a) Bir öğretim üyesinin kendi buluşlarının klinik testlerine katılması halinde;

b) Öğretim üyesinin bir buluşunu kullanmaya lisanslı olan bir şirketin teste sponsorluk yapması;

c) Bir öğretim üyesinin objektifliğinin sorgulanması için bir neden olması halinde;

d) Testin sonucunun var olan veya potansiyel araştırma desteğini etkiliyor olabilmesi;

e) Bu tür test işleminin öğretim üyesinin diğer program veya bölümlerine bağlı olması.

Uygun şartlar altında, Üniversite araştırmacının her türlü maddi çıkarından feragat etmesini veya ilgili çalışmayı Koç Üniversitesi’nde yapmamasını talep edebilir.

8) Yıllık bazda bütün öğretim üyeleri kendi Dekanlarına çıkar ve bağlılık uyuşmazlığı ile ilgili Koç Üniversitesi politikalarına uyduklarını belgelemelidirler. Aynı zamanda kendi öğretim veya araştırma programlarının sponsorları olan veya başka bir şekilde öğretim üyesini içine alan Üniversite ile olan mevcut, teklif olunmuş veya beklemede olan maddi ilişkileri bulunan dış organizasyonlarla olan kendilerinin (veya aşağıda açıklanmış olan şekliyle birinci derece akrabalarının) maddi ilişkileri hakkında bilgileri açıklamalıdırlar. Buna ek olarak, öğretim üyesi kendi dekanına anlık bazda olmak üzere, ilgili durumlar öğretim üyesinin bilgisine dahil olur olmaz, bağlılık veya çıkar çatışmaları sorunları ortaya çıkartabilecek mevcut, önerilen veya beklemedeki durumları açıklamalıdır.  Elektronik bir “açıklama ve belgelendirme formu” çevrimiçi olarak mevcuttur ve bilgileri sunma için kullanılmalıdır. Üniversite’nin diğer Fakülteleri/Okulları ilave bilgiler talep edebilir, ancak bu bilgiler Üniversite’nin elektronik formunda talep edilenlerden daha az olmamalıdır.

9) Yıllık veya anlık olan ve potansiyel ya da mevcut bulunan uyuşmazlıklar ile ilgili söz konusu açıklamaların zamanında gözden geçirilmesi ile, Fakülte/Okul Dekanlarının öğretim üyesine Üniversite politikalarını bildirmeleri, ve ilgili olguları kendi tavsiyeleri ile birlikte derhal VPRD ofisine rapor etmeleri gereklidir.

Fakültelerin ve Okulların Dekanlarının ve Enstitü Direktörlerinin de kendi yıllık uyma açıklama ve belgelendirmelerini de VPRD ofisine rapor etmeleri beklenir.

10) VPRD Ofisine gönderilen açıklamaların gözden geçirmeleri VPRD tarafından gerçekleştirilebilir veya CHR’ye ya da detayları Bölüm IV.3.1.‘de verilmiş olan uyuşmazlıkların niteliğine bağlı olarak anlık bir Çıkar Uyuşmazlığı ve Bağlılık Uyuşmazlığı Kuruluna delege edilebilir.

11) Bir öğretim üyesinin CHR tarafından alınan bir karara itiraz etmesi halinde, öğretim üyesi ilgili itirazını VPRD’ye yapabilir; VPRD’nin aldığı bir karara itiraz için ise, öğretim üyesi Rektöre itirazda bulunabilir, burada Rektör, yine Rektör tarafından atanmış olan bir Danışma Kuruluna danışarak olguyu ele alacaktır.