Bölüm 1: Öğretim Üyelerinin Akademik Hak ve Sorumlulukları

Öğretim üyelerinin akademik sorumlulukları genel olarak öğretim, bilimsel araştırma ve hizmettir. Bireysel sözleşmede belirtilmiş olan şekilde atamanın niteliğine bağlı olarak, öğretim üyeleri araştırma veya öğretim sorumluluklarından muaf olabilirler. Hizmet ve/veya ek öğretim genel anlamda Üniversite ile olan sözleşmesel anlaşmalarında belirtildiği üzere ve ilgili Dekanlar ve Rektör tarafından uygun olarak sayılması halinde okutmanların araştırma yükümlülüğünün bir ikamesi olmaktadır. İdari pozisyonlarda bulunan öğretim kadrosu ilgili Dekanlar ve Rektör tarafından uygun bulunması şartıyla kendi sorumluluklarından kısmi olarak muaf tutulabilirler. Bütün tam zamanlı öğretim üyelerinin haftada minimum 40 saatlik bir iş yükünü sunma sorumluluğu vardır. Bir öğretim üyesinin yıllık tatil süresi azami bir aydır. Bütün tatiller, Dekanlar veya Rektör tarafından önceden onaya tabidirler, ve 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde İKportal (HRportal) platformundan takip edilebilir olmalıdırlar.

Öğretim üyelerinden beklenen akademik performansın standartlarının kurumun misyonuna bağlı olarak bir kurumdan diğerine farklılık gösterdiği ise aşikâr bir durumdur. Kuruluşunda, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Koç Üniversitesi'nin amacının geniş ölçüde kabul görmüş uluslararası normlara uygun olarak öğretim ve araştırma için bir "Mükemmeliyet Merkezi" geliştirmek olduğunu çok açık bir şekilde ilan etmiştir. Bu büyük amaç ile tutarlı olarak, Vehbi Koç Vakfı'ndan misyonunu yerine getirmesi için gerekli olan finansal kaynakları Üniversite'ye temin etmesi istenmiştir. Bu vizyonu göz önüne alarak, Koç Üniversitesi'nin misyonu, ilk olarak 1810 yılında Berlin Üniversitesi'nin kurulması sırasında Wilhelm von Humboldt tarafından açıkça ifade edilmiş ve tesis edilmiş olan, "araştırma üniversitesi" konsepti çizgilerine uygun olarak, ülkede, bölgede ve dünyada ilk sırada olan bir "araştırma üniversitesi" olmaktır.

Koç Üniversitesi bu amaç tekliği içinde çok sayıda gayreti bir arada üstlenmeyi amaçlamaktadır. Mükemmeliyet arayışı Üniversite'nin en önemli iki aktivitesi ile ilgili emek isteyen performans standartlarının uygulanmasını gerektirir: öğretim ve araştırma ilmi. Koç Üniversitesi, öğretim üyelerinin bu karşılıklı olarak birbirini tamamlayan akademik çabaların her ikisinde de üstün başarı göstermelerini bekler. Yıllık performans değerlendirmeleri hemen hemen eşit derecede olmak üzere yıllık öğretim ve araştırma kayıtlarını göz önüne alırlar. Buna karşılık, kontrat yenileme ve yükseltme kararları kümülatif performansa dayalıdır ve araştırma ilminin ortaya konulmuş olan kalitesi öğretimden daha yüksek bir ağırlığa sahiptir.