Kampüste merkezi bir noktada yerleşik olan Suna Kıraç Kütüphanesi kitap, dergi, gazete, elektronik kaynaklar, ve diğer ortamlar üzerindeki materyallerden oluşan örnek gösterilen bir koleksiyona sahiptir. İçeriği kapsam olarak uluslararasıdır ve ana konusu olarak da kapsamlıdır. Kütüphane haftanın yedi günü yirmidört saat Koç Üniversitesi camiası için bilgilenme ortak alanı olarak hizmet etmektedir. Kütüphane 260.000’den fazla basılı cilde ev sahipliği yapmakta ve 189.000 dijital koleksiyona erişim sağlamaktadır, http://digitalcollections.library.ku.edu.tr/cdm/. Teknoloji ödünç verme, ileri oda rezervi ve bire bir araştırma desteği dahil olmak üzere kullanıcılar için geniş bir hizmet yelpazesi sunulmaktadır. Araştırmayı destekleme ve ileriye taşıma konusunda sarsılmaz bir amaca sahip olarak, Koç Üniversitesi Bilimsel Camiası şube kütüphaneleri ile desteklenir.

https://library.ku.edu.tr/

Kütüphane Sorumlularınızı Tanıyın

Kütüphane sorumluları akademik departmanlar ve kütüphane arasındaki birinci bağlantıdır. Bilgi okuryazarlığı, bilimsel iletişim, veri referansı, ve koleksiyon geliştirmede en iyi uygulamaları ortaya koyarak araştırmanın yaşam döngüsü boyunca öğretim üyelerini ve öğrencileri desteklerler.

HİZMETLER

Satınalma Talebi/Koleksiyon Geliştirme

Öğretim üyeleri kitap, periyodik yayınlar (dergiler, gazeteler, akademik/bilimsel dergiler, vb.), veritabanları, filmler, müzik ve diğer materyallerin satın alımı için öneride bulunabilirler.  İlgili bilgileri ilgili Kütüphane Sorumlusuna göndermek veya çevrimiçi istek formunu doldurmak yeterlidir.

Belge teslimi

Eğer bir parça -basılı veya elektronik ortamda- Koç Üniversitesi kütüphane sisteminin koleksiyonlarında bulunamazsa, bu diğer üniversite kütüphanelerinin koleksiyonlarından Doküman Sağlama Hizmeti (DSH) ile temin edilebilir.

  • Kütüphanelerarası İstek (ILL): Bir kitap talep etmek için, aşağıdaki çevrimiçi formun doldurulması gereklidir: kütüphanelerarası kitap isteği formu
  • Makale Sağlama Hizmeti: Makaleler çevrimiçi makale sağlama sistemi ile talep edilebilirler. İlgili hizmet aynı zamanda bir kitaptan bir bölümün kopyasını veya bir doktora tez projesinin bir kopyasını elde etmek için kullanılabilir.
  • Kampüslerarası İstek (ICL): Kampüslerarası İstek Talebi ana kampüs, Koç Üniversitesi Hastane Sağlık Bilim Kütüphanesi ve ANAMED Kütüphanesi arasında materyalin dolaşımını sağlar. İstekler bu form kullanılarak yapılabilir.

Eğitim

Kütüphane sorumluları derslerine kütüphane eğitimini dahil etmeleri için öğretim üyeleri ve okutmanlar ile çalışabilirler. Dersler kütüphanede veya sınıfta gerçekleştirilebilir, bunlar bir kerelik veya birden fazla kere olabilirler, ve zaman uzunluğu öğrencilerin ihtiyaçlarına dayalı olarak esnektir. Kendine has ihtiyaçlara dayalı olarak, aşağıdaki bilgiler paylaşılabilir:

  • Kitapların, makalelerin, tezlerin, vb.’nin yerini belirlemek için inKUire’nin kullanılması
  • Arama stratejileri geliştirme
  • Veritabanları ve basılı kaynaklar kullanarak bilimsel araştırma gerçekleştirme
  • Web sitelerini değerlendirme

Mevcut dersler için lütfen ziyaret ediniz: https://ku.libcal.com/calendar/instructions

Ders Rezervi

Kütüphane Rezerv sistemi öğretim üyeleri tarafından gerekli ders kitapları olarak yazılmış veya seçilmiş olan ders materyallerine (örnek sınavlar, ders programları, problem setleri, okuma paketleri, ders notları, vb.) erişim sağlar. Bu materyaller Suna Kıraç Kütüphanesi’nin rezerv masasında ve var olması halinde elektronik rezerv sistemi ile çevrimiçi olarak bulundurulurlar (elektronik rezervler PDF dosya formatını kullanırlar). https://library.ku.edu.tr/en/services/reserve-services/reserve-services-policy/

Kütüphane Rehberleri

Konu Kılavuzları çeşitli konu alanlarında tavsiye olunan kaynaklar hakkında kısa ancak diğer yandan odaklanmış bilgiler içerir. Bu kaynaklar arasında kitaplar, dergiler, süreli yayınlar, web kaynakları, veritabanları, ve aynı zamanda Kütüphane tarafından sunulan çevrimiçi destek eğitimleri veya eğitime ait oturumlar halinde de olmak üzere öğrenme araçları bulunabilir. http://libguides.ku.edu.tr/?b=s

Kampüs Dışı Erişim

Kütüphanenin lisanslı kaynaklarına kampüs dışı erişim mevcut öğrenciler, çalışanlar ve KUNetID’leri olan öğretim üyeleri ile kısıtlıdır. Bu doğrudan lisanlı kaynaklara bağlanma için yegâne büyük kısıtlamadır. Bazı elektronik kaynaklara ve Kütüphane hizmetlerine kampüsün dışından erişilemez. Bu durumda bir VPN bağlantısının kullanılması gereklidir.

YAYINLAMA VE ARAŞTIRMA ETKİSİ

Açık Erişim

Açık erişim (OA) serbest şekilde mevcut olan, dijital, çevrimiçi bilgiyi ifade etmektedir. Açık erişim bilimsel literatürü ücretsizdir ve hem kullanıcılar hem de yazarlar için geleneksel olarak yayınlanmış olan eserlere göre genellikle daha az kısıtlayıcı telif hakkı ve lisanslama bariyerlerine sahiptir.

  • Yeşil OA yayını ücretsiz genel kullanım için yayınlanmış veya yayınlama öncesi eserlerin kendi kendine arşivlemesini belirtir. Yazarlar Koç Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşivi ve arXiv.org gibi bir kurumsal veya disipliner arşiv dahilinde preprintler veya postprintlere erişim (yayıncı izni ile) sağlarlar.
  • Altın OA yayını açık erişimli bir dergide yayınlanmış olan ve derginin ya da yayıncının web sitesi ile ulaşılan eserleri ifade eder. Altın OA örekleri arasında PLOS (Public Library of Science) ve BioMed Central bulunmaktadır.
  • Yayın üretim işlem bedeli (APC): Bazı açık erişim dergilerinin yayıncılarının makaleleri yayınlamak için talep edebilecekleri bedeldir. Bu tür bedelleri genellikle makale başına alınır ve genelde yazarın(ların) çalışmasını fonlayan kurumlar veya fonlayıcı kurumlar tarafından ödenirler, bununla birlikte bazı yazarlar alternatif ödeme yolları da bulabilirler.

Kurumsal akademik arşiv

Kütüphane tarafından muhafaza edilen Koç Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşivi Koç Üniversitesi akademik ve araştırma personeli ve lisansüstü öğrencilerinin bilimsel çıktısı için  bir açık erişimli yayın platformu ve arama arayüzüdür. Açık erişimli makaleleri, konferans bildirilerini, tezleri, çalışma kağıtlarını, teknik raporları, ve diğer araştırma verisi türlerini içinde bulundurabilir. http://digitalcollections.library.ku.edu.tr/cdm/landingpage/collection/IR

“Yağmacı” Yayıncılar

“Yağmacı” yayıncılar yazarların kendileri nezdinde yayın yapmaları için cezbetmek üzere aldatıcı uygulamalar kullanırlar. Açık erişimli yazar tarafından ödemeli iş modelini kendi kârlarına olacak şekilde istismar ederler ve çok az veya hiç hakem değerlendirmesi veya editing çalışması gerçekleştirmezler. Bilinmedik yayıncılar herhangi bir çalışma sunulmadan önce dikkatli şekilde değerlendirilmelidirler. Bir OA dergide yayın yapmaya karar vermeden önce, aşağıdaki kriterlerin göz önüne alınması gereklidir: https://thinkchecksubmit.org/ veya Directory of Open Access Journals (DOAJ) ve meslektaşlara düşünceleri sorulabilir. İlgili Kütüphane Sorumlusu da tavsiye verebilir. Detaylı bilgi için, kütüphaneye ait Yağmacı Açık Erişim Yayıncılık Kılavuzu ziyaret edilebilir: http://libguides.ku.edu.tr/PredatoryPublishing

Araştırma Etkisi

Araştırma Etkisi bir bilimsel çalışmanın eriştiği alanlar ve tesiri olarak açıklanabilir. Araştırma etkisinin değerlendirmesi “Kaç bilim insanı makalelerinize atıf yaparak konuşmalarına devam etti?” veya “Araştırmanız ne tür çıktıları ortaya çıkarttı?” gibi sorulara yanıtlar arar.

Araştırma etkisi farklı şekillerde ölçülebilir ve yönetilebilir:

Yazar Etkisi: Akademik yayınlardan diğer araştırmacılar tarafından kaç kez atıf yapıldığının sayısı kullanılarak ölçülür. En geniş şekilde kullanılan metrik h-indeksi, atıf sayımı ve yayım sayımıdır.

Dergi Etkisi: Bu ölçümler bir alanda belirli bir derginin önemini yansıtır ve yıl başına yayınlanan makale sayısını ve o dergide yayınlanmış olan makalelere yapılan atıfların sayısını dikkate alır. En yaygın şekilde kullanılan metrikler Web of Science verisine dayalı olan Journal Citation Reports (JCR) ve Scopus verisine dayalı olan CiteScore’dur. SCImago geniş oranda kabul gören üçüncü metriktir.

Atıf Analizi: Kütüphane personeli Web of Science, Scopus, Google Scholar’a dayalı olarak atıf raporlarının yaratılmasında yardımcı olabilir. Araştırma etkisini analiz etmek SciVal de kullanılabilir. Altmetrics (Alternative metrics) “çevrimiçi araçlar ve ortamlardaki aktiviteye dayalı olarak bilimsel etki ölçülerinin araştırılması ve kullanımı” olarak tanımlanabilir. Geleneksel bibliyometrik ölçüleri tamamlayan gelişmekte olan bir alandır. Altmetrics bir makalenin bir dergi web sitesinden, veya veritabanından kaç kez görüntülendiği  veya indirildiği, bir makalenin bir atıf yöneticisine kaç kez çıkartıldığı, bir makalenin kaç  kez elektronik posta ile gönderildiği veya sosyal medyada paylaşıldığı, ve ayna zamanda kaç kez anıldığı gibi atıf dışı metrikleri de göz önüne alır. Geniş oranda kabul gören metrikler PlumX, Altmetrics.com ve ImpactStory’dir.

Daha fazla bilgi için lütfen Kütüphane Araştırma Etki Kılavuzunu ziyaret ediniz.

https://libguides.ku.edu.tr/Research-Impact

ORCID ID

Bir ORCID ID’si belirli bir araştırmacıya atanmış olan eşsiz, sürekli onaltı haneli bir rakamdır (örneğin 0000-0001-2345-6789). Bu ID isim karışıklıklarını ve araştırmacı tanımlama sorunlarını çözme amacına sahiptir ve bütün yayınları, makaleleri, veri setlerini, ve diğer bilimsel çıktıları bu eşsiz ID ile bağlayan bir profil yaratmaya imkan verir. ORCID disiplin veya coğrafi bölge ile veya herhangi bir sahipli yayıncı veya bilgi sağlayıcı ile sınırlı değildir. Büyük yayıncılar, fonlayıcılar ve araştırma kurumları bilimsel araştırma platformları ve bilgi sistemleri arasında gelişmiş veri alışverişini desteklemek için bu uluslararası standardı kullanmaktadırlar. Bu ID aynı zamanda ResearcherID ve Scopus ID ile ilişkilendirilebilir.

Koç Üniversitesi öğretim üyelerinin kendi ORCID ID’lerini almalarını ve Koç Üniversitesi profilleri ile bunu ilişkilendirmelerini istemektedir. Koç Üniversitesi KUFIS üzerinden Öğretim Üyesi Yıllık Raporlarındaki yeni yayınların raporlanmasını otomatik hale getirmeyi planlamaktadır. Bundan başka, Türkiye Yükseköğretim Kurumu (YÖK) da YÖKSİS üzerinde benzeri bir entegrasyon süreci üzerinde çalışmaktadır. ORCID kayıt kılavuzu şu adreste mevcuttur: https://libguides.ku.edu.tr/orcid

ARAÇLAR

Turnitin ve Ithenticate:

Turnitin çok büyük bir öğrenci kağıtları ve akademik yayın veritabanı ile karşılaştırarak atıf hatalarını ve uygun olmayan kopyalamayı kontrol ederek intihalciliği önlemeye yardımcı olur. @ku.edu.tr hesabınız ile turnitin@ku.edu.tr‘ye bir elektronik posta gönderilerek bir hesap yaratılabilir.

iThenticate şu anda Koç Üniversitesi tarafından kullanılan bir intihal önleme yazılımıdır, ve “dünyanın en büyük bilimsel ve mesleki içerik karşılaştırması” olduğunu iddia etmektedir.  Bu yazılım gelecekteki potansiyel intihalcilik veya kendinden intihal ile ilgili gelecekteki potansiyel iddialara karşı önlem almak için, sunumdan önce kendi taslak önerileri ve müsvedde çalışmalarını kontrol etmek için Koç Üniversitesi öğretim üyelerinin kullanımına sunulmuş opsiyonel bir araçtır. Lisans sözleşmesine göre iThenticate sistemini kullanmak  isteyen kullanıcıların minimum Doktora derecesinin bulunması gereklidir. @ku.edu.tr hesabınız ile ithenticate@ku.edu.tr‘ye bir elektronik posta gönderilerek bir hesap yaratılabilir.

Atıf Yönetim Araçları

Atıf yönetim araçları atıfların toplanması, organize edilmesi, saklanması, paylaşılması ve formatlanması konusunda yardımcı olabilir. Çeşitli atıf yönetim araçları vardır, ve her birisinin farklı özellikleri mevcuttur. En popüler araçlardan birkaçı RefWorks, Mendeley, Zotero, Endnote, ve Papers’dır. Suna Kıraç Kütüphanesi bütün Koç Üniversitesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve personeli için EndNote ve Mendeley’i resmi olarak lisanslamakta ve desteklemektedir.

Anket Tasarlama Yazılımı (Qualtrics)

Qualtrics araştırma, öğretim ve idari ihtiyaçlar ile web tabanlı araştırmalar yaratmak ve analiz etmek için olan bir araçtır. Qualtrics üniversite çapında bir lisansın parçası olarak Öğretim üyeleri, personel ve öğrencilerin kullanımına açıktır. Öğretim üyeleri, personel, araştırma grupları ve öğrenciler için bağımsız ve/veya derse entegre çalıştaylar ve bire bir istişareler talep üzerine Kütüphane tarafından sağlanır.

Kütüphane İrtibat Bilgisi

askalibrarian@ku.edu.tr
(0212) 338 13 17- 338 13 18