Öğretim personeli (öğretim üyeleri, okutmanlar, öğretim görevlileri, ve asistanlar) hem Yükseköğretim Kurulu (YÖK) hem Koç Üniversitesi hem de uygulanabilir ulusal mevzuat tarafından ortaya konulmuş olan yönetmelikleri uygun olarak hareket etmeli ve yükseköğretim mevzuatı tarafından tanımlanmış olan öğrenci haklarına saygı göstermelidirler.

Her bir öğretim personeli şunları okumalıdır:

Araştırma uzmanlaşması öğretim üyelerinin normal öğretim yükü akademik yıl başına dört dersten oluşmaktadır.

Eğitim aracı belirli tanımlanmış dersler ve programlar hariç olmak üzere İngilizcedir. Bu nedenle, laboratuvarlarda ve problem çözme derslerinde verilenler dahil olmak üzere eğitimler genellikle öğretim asistanları tarafından gerçekleştirilir, ve öğrencinin katılımı İngilizce olarak gerçekleştirilmelidir.

Öğretim personeli ilgili dekan tarafından dersleri vermek üzere görevlendirilir. Öğretim üyesi Kayıt & Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından kendisi için programlanmış olan zamanlarda ve yerlerde ders vermekle sorumludur. İlan edilen ders zamanları ve yerleri ile ilgili değişikliklere sadece Öğrenci İşleri Müdürü tarafından ilgili Dekanın talebi üzerine izin verilir. Öğretim personeli Öğrenci İşleri Müdürü ile doğrudan temas etmemelidir. Ders zamanlarını veya yerlerini değiştirmek isteyen öğretim personeli yeni program Öğrenci İşleri Müdürü tarafından yayınlanır yayınlanmaz ilgili taleplerini Fakülte Akademik Koordinatörlerine göndermelidirler.

VPAA (Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı) üniversite için olan ders görevlendirmelerinin tümünü onaylar. Öğretim üyesi derslerinin içeriğinin, katalogda resmi olarak açıklanmış olan şekliyle, her bir öğretim programına uygun olduğunu belirlemek ve o açıklama dahilinde belirtilmiş olan kapsamı başarmak ile sorumludur.

Öğretim üyesi sınıfta akademik çalışmaya uygun ve bireyler olarak öğrencilerin haysiyetine saygılı olan bir ortamı korumak ile sorumludur. Öğrencilerin aşağıda açıklanmış olan standartları izlemeleri beklenir:

Her bir öğretim personeli ilgili dönemin ders planlama döneminin başında detaylı bir ders programı (‘syllabus’) sağlama ve bunu KUSIS’e (Koç Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi) yükleme ile sorumludur. Ders programı ders içeriği, devam politikası, ders kitapları ve kitap seçkileri gibi kaynaklar, performans değerlendirmesi, telafi politikası ve akademik ahlak ile ilgili bilgileri içerir. KUSIS‘de bir ders programı yaratmak için olan esaslar Ek 19‘da bulunabilir.

Olası sınav tarihleri ders programında ilan edilmelidir, bunlar okutman veya Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından belirlenmiş gerçek tarihler ve saatler atandıktan sonra güncelleneceklerdir. Daha fazla bilgi için lütfen bu yazının “Sınavlar” bölümüne bakınız.

Ders programının yasal çerçeveye uyması ve Türk Yükseköğretim düzenleyici çerçevesi dahilinde tanımlanmış olan şartlar altında bütünleme sınavı hakkı gibi öğrenci haklarını ihlal etmemesi önemlidir.

Öğretim personelinin zamanında derse gelmesi ve sınıfta geçen süreyi etkin ve verimli kullanması beklenir, bu pozitif bir öğrenme ortamının oluşturulması için çok önemlidir. Buna ilave olarak, öğretim personeli öğrencilerin pozitif yaklaşımını ve sınıfa düzenli devam etme ile ilgili bağlılıklarını bozacak şekilde herhangi bir geçerli mazeret olmaksızın bir dersi iptal etmemeleri beklenir.

Öğretim üyeleri bir ders ile ilgili beklenen öğrenme seviyesine uygun olarak öğrenci öğrenme çıktılarını tanımlama ve öğretme ve değerlendirme yöntemlerini belirleme ile sorumludurlar.

Akademik Kayıtlar

Öğretim kadrosu elektronik öğrenci/danışmanlık alan kayıtlarına ve önemli akademik belgelere erişime sahip olmak için KUSIS’i nasıl kullanacaklarını öğrenmelidirler. KUSIS aynı zamanda şu anda talep üzerine Akademik Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü veya Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü’nden şu anda ancak talep üzerine elde edilebilecek olan öğrenciler, dersler ve üniversite hakkındaki değerleri istatistik verileri içerir. Lütfen ilgili KUSIS menülerinin nasıl görüntülendiğini öğrenmek Ek 17.1.‘e göz atınız.

Okutman ve Ders Değerlendirme Politikası ve Prosedürleri

Her bir dersin sonunda, öğrenciler KU mobil uygulaması vasıtasıyla bir Okutman Ders Değerlendirme formunu doldururlar. Bu iki tane ilişkili, ancak açık bir şekilde de ayrı olan amaca hizmet eder. Birincisi okutmanın etkin şekilde öğretim verme ile ilgili kendi çabaları ile doğrudan ilgilidir ve bir öğretim personeline kendi öğretimini iyileştirme ile ilgili geri bildirim sağlar. İkinci amaç ise yıllık değerlendirmeler ile ilgili idari kararlar ile ilgilidir. Okutman Ders değerlendirme sonuçları KUFIS (Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Bilgi Sistemi) dahilinde rapor edilirler.

Buna ilave olarak, öğretim personeli, KU mobil uygulamasını kullanarak çevrimiçi dönem ortası ders değerlendirmesi vasıtasıyla öğrencilerden isimsiz geri bildirim almak için bir fırsata sahiptirler.

Okutmanlar form üzerindeki her bir madde ile ilgili olarak samimi yanıtlar vererek dönem ortası ve dönem sonu ders değerlendirmelerine katılmalarını öğrencilere hatırlatmaları yüksek oranda tavsiye olunur.

Yoklama

Yoklama politikaları bir okutmandan başka bir okutmana değişiklik gösterebilir. Bir ders programı öğrencinin başarı notunun devama dayalı olan yüzdesi dahil olmak üzere öğrencilerden olan beklentileri net bir biçimde ortaya koymalıdır. Genel not vermede orantısız devamsızlık ağırlığı tavsiye olunmaz. Onaylı bir sağlık raporu veya Öğrencinin Dekanı tarafından onaylanmış olan bir devamsızlık halinde, devamsızlık öğrencinin notunu etkileyemez.

Değerlendirme Prosedürleri

Okutman değerlendirme yöntemlerini ve vize sınavını (larını), ödev/bildiriler, pratik yapma günleri, vb. sayısı ve bunların genel not üzerindeki orantısal ağırlıklarını belirler.

Okutman hem yazılı hem de sözlü olarak şunları dönemin başlangıcında ilan etmelidir:

  • Başarı notunun hesaplanmasında her bir değerlendirme yönteminin (sınav, ödev, proje, vb.) nispi ağırlığı
  • Vize sınavının(larının), ev ödevlerinin, laboratuvar veya klinik aktivitelerin veya diğer ödevlerin sayısı ve türü (örneğin kitap açık veya kitap kapalı olması, vb.)
  • Final sınavına giriş şartları, eğer varsa
  • Finalin bir sınav mı veya bir proje mi olacağı.

Sınavları, projeleri veya ödevleri değerlendirmek için, ders programında kurallar veya ilkelerin netleştirilmesi ve bütün öğrencilerin bu beklentilerden detaylı şekilde bilgilendirilmeleri beklenir.

Sınavlar

Vize sınavları ders saatleri sırasında yapılabilir veya Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından ders saatleri dışında programlanabilir. Vize sınavlarının tarihi ve saati sınav tarihinden en az iki hafta öncesinde öğrencilere ilan edilerek bildirilecektir.

Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü sınav tarihleri, saatleri ve süreleri ile ilgili olarak öğretim üyelerinden toplanan tavsiyelere dayalı olarak sınavları programlar.

Final sınavları ancak ilgili Dekanın onayı ile yapılmayabilirler. Final sınavının yerini alacak olan değerlendirme yöntemi Dekan ile istişare ederek belirlenecektir.

Okutmanlar Öğretim Üyesi Yürütme Kurulu’nun onayını almaksızın final sınavının tarihini ve saatini değiştiremez, bu sınavları derslerin son gününde veya öncesinde gerçekleştiremez.

Okutman tarafından geçerli olarak sayılan bir mazeret nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere bir telafi sınavı açılır. Geçerli olan mazeretlerin şunları içerdiğini, ancak bunlarla sınırlı olmadığını dikkate alınız: sağlık nedenleri, ailevi nedenler, Öğrencilerin Dekanı tarafından onaylanmış olan akademik ve sosyal aktivitelere, yarışmalara, vb. katılım nedeniyle izinler.

Vize sınavları ve vize telafi sınavlarının sonuçları sınav tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde ilan edilecektir.

Sınav kâğıtları 2 yıl boyunca saklanmalıdır. Cevap anahtarı hazırlanmalı ve katılım formu ile birlikte saklanmalıdır (sınav öncesinde veya sırasında bütün öğrenciler tarafından imzalanmalıdır).

Sınav Gözetmenliği Kuralları

Okutmanlar kendi dersleri için sınav gözetmeni olarak hazır bulunmalıdırlar. Bir sınavda oturan öğrencilerin sayısı 30’u aşarsa, okutman, sınav salonu için bir tane ilave gözetmen sağlamak üzere Öğretim Üyesinin Dekanlık Ofisi ile birlikte çalışmalıdır. Kendi sınavlarında gözetmenlik yapamayacak olan okutmanlar ilgili Dekanlık Ofisini önceden bilgilendirmelidirler.

Gözetmenler yardımcı materyallere izin verilip verilmediği konusunu sınav başlangıcında anons etmelidir. Kalan zamanı tahtaya yazmalıdırlar (ve eğer gerekliyse sözlü olarak da belirtmelidirler). Gözetmen(ler) sınav salonunu terk etmemelidirler. Birden fazla gözetmen mevcutsa, en azından bir tanesinin sınav sırasında sürekli olarak salonda kalması gereklidir.

Kopya çekme girişimleri gözetmenler tarafından durdurulmalı ve ders okutmanına derhal bildirilmelidir.

Lütfen daha fazla bilgi için bu metindeki “Öğrencileri Rapor Etme” bölümüne (aşağıda) bakınız. Eğer bir sınav sırasında kopya çekme ile ilgili herhangi bir şüphe varsa, gözetmen önce öğrenciler ile konuşmalı ve kişinin oturduğu yeri değiştirmelidir.

Not Verme ve Not Verme Sonrası Prosedürleri

Öğretim personeli not vermede objektif ve tutarlı bir tutuma sahip olma ile sorumludur.

Sınavlar ve ödev/yazılı çalışma notları öğretim personeli tarafından ilan edilirler.

Bir dersteki bütün öğrenciler için olan notları açıklarken öğrencilerin isimleri görünmemelidir.

Buna alternatif olarak, öğrenci sadece kendi notunu görmelidir.

Ödevin not verildikten sonra iade edilmesi halinde, ilgili yazılı çalışmalar okutmanın ofisinin kapısının önüne koyulmamalıdırlar. Okutmanlar ödev ve sınav notları ile ilgili öğrencinin mahremiyetine saygı göstermek ve korumak için her türlü çabayı göstermelidirler.

A+ notu sadece istisnai performansı yansıttığında verilmelidir, ve eğer varsa, sadece çok az sayıda öğrenciye verilmelidir.

Notlara İtirazlar ile İlgilenmek

Öğrenciler yarıyıl içinde verilen değerlendirme notlarına, yarıyıl sonu değerlendirme notlarına, nihai ders başarı notlarına ve harf notlarına bunların ilanı tarihinden itibaren bir hafta içinde itiraz edebilirler. İtiraz dersi veren öğretim elemanına yazılı olarak yapılır.

Öğrenci itirazının öğretim elemanı tarafından reddedilmesi, iki hafta içinde karara bağlanmaması veya öğretim elemanı tarafından verilen yeni notu da yeterli bulmaması halinde dersin bağlı olduğu fakültenin dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak başvurabilir. Dekan veya müdür en az iki öğretim elemanından oluşan bir değerlendirme komisyonu görevlendirir, komisyon üyelerinin akademik unvanının verdiği nota itiraz edilen öğretim elemanının akademik unvanına eş veya üst unvan olması gereklidir. Öğrencinin kayıtlı olduğu fakültenin veya yüksekokulun yönetim kurulu komisyonun itiraz edilen hususlarda yeniden değerlendirme yaparak bildirdiği yazılı görüşünü dikkate alarak başvuruyu karara bağlar.

Öğrenci başvurusunun ilgili yönetim kurulu tarafından reddedilmesi, dört hafta içinde karara bağlanmaması veya karara bağlanan yeni notu da yeterli bulmaması halinde ilgili yönetim kurulu kararına karşı Üniversite Yönetim Kuruluna yazılı olarak itiraz edebilir. Üniversite Yönetim Kurulu gerek duyduğu hallerde ek değerlendirme raporu alarak itirazı dört hafta içinde nihai karara bağlar.

Verdiği nota itiraz edilen öğretim elemanı, ilgili değerlendirme komisyonu üyeleri ile ek değerlendirme raporu alınan öğretim elemanları ilgili yönetim kurulunun veya Üniversite Yönetim Kurulunun konu ile ilgili başvuru ve itirazın görüşüldüğü kısmına katılamazlar.

Yukarıdaki fıkralar uyarınca notun değişmesi nedeniyle harf notunun da değiştirilmesinin gerektiği hallerde ilgili öğretim elemanı harf notu için uyguladığı ölçütleri uygulayarak, harf notunun not dağılımıyla belirlendiği hallerde emsal ortalamayı esas alarak yeni harf notunu belirler.

Önemli:

  • Aynı çalışmadan aynı notu alan öğrenciler farklı şekilde değerlendirilmemelidir. Aynı dersi alan her öğrenci için belirlenen tek bir not skalası olmalı ve bu değerlendirme her öğrenci için aynı  şekilde uygulanmalıdır.

Mesai Saatleri ve E-Postalar

Öğretim personelinin öğrenciler ve danışmanlık alanlar için her hafta düzenli programlanmış mesai saatlerini ayırması beklenir. Programlanmış olan saatlerin sayısı öğretim yükü, danışmanlık alanların sayısını ve derse olan kayıtları yansıtmalıdır. Ders saatleri sınıfları çakışan öğrencilere makul erişim sağlayacak derecede esnek olmalıdır. Öğretim personeli ders programı ile birlikte kendi çalışma saatlerinin programını öğrencilere sunmalıdır.

Okutmanların öğrenciler tarafından gönderilen bütün elektronik postaları okumaları ve öğrencilerin kendi dersine(lerine) yönelik motivasyonunu ve katılımını muhafaza etmek için makul bir süre içinde yanıt vermeleri beklenir. Ders programında kapsanmamış olan soruları olan öğrencilere ve söz konusu konuyu anlamada net bir şekilde zorluk çekenlere yanıt vermek özellikle önemlidir.

Telafi ve Final Bütünleme Sınavları

Sınavı kaçırmış olan öğrenci tarafından sunulan mazeret öğretim personeli tarafından değerlendirilir ve bunun makul görüldüğü durumlarda, öğrenciye vize ve finaller ile ilgili bir telafi sınavı hakkı verilir. Öğretim personelinin mazereti kabul etmediği durumlarda, öğrenci kendilerinin kayıtlı olduğu Fakülte Yürütme Kuruluna başvurabilir.

Sağlık Merkezi sağlık raporlarını değerlendirme ve kabul etme yetkisine sahiptir. Öğrencinin kayıt olduğu dersler ile ilgili öğretim personeli, öğrencinin adı ve onaylanmış devamsızlık tarihi ile ilgili elektronik posta yoluyla bildirim alacaktır. Sağlık raporları Sağlık Merkezi tarafından onaylanan öğrencilere bir telafi sınavı sunulmalıdır.

Onaylı sağlık raporlarına ek olarak, aşağıdaki meşru mazeretlerin şunları içerdiğini, ancak bunlarla sınırlı olmadığını dikkate alınız: sağlık nedenleri, ailevi nedenler, Öğrencilerin Dekanı tarafından onaylanmış olan akademik ve sosyal aktivitelere, yarışmalara, vb. katılım nedeniyle izinler. Bu tür meşru mazeretleri olan öğrencilere girememiş oldukları sınavlar için telafi sınavlarına girme hakkı verilmelidir. Telafi sınavı tarihleri öğrenciler ve okutman arasında iletişim yoluyla belirlenebilir, veya alternatif olarak akademik takvimde ilan edilmiş olan “Telafi Sınavları” tarihinde gerçekleştirilebilir.

Eğer öğrenci telafi sınavına girmezse, öğrenciye yeni bir telafi sınavına girme hakkı verilemez.

Bir derste bir final sınavı/ödev varsa, F almış olan öğrencilerin Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından belirlenmiş olan tarihte bir Bütünleme Sınavı hakları vardır. Bu sınava girme ile ilgili bir öğrencinin dilekçesi sadece genel notunun mükemmel bir bütünleme sınavı puanının bile nihai geçer not (örneğin F’nin üzerinde bir not) sağlamayacak derecede düşük olması halinde ret edilebilir.

Akademik Danışmanlık

Danışmanlık öğretimin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğretim personeli çekirdek program, akademik kurallar ve yönetmelikler dahil olmak üzere KÜ müfredatını, ve danışmanlık alanlarına uygulanan Üniversite ve Fakülte/Okul gereklilikleri ve prosedürlerini, aynı zamanda öğrencilere hizmetlere yönlendirebilmek için Üniversite’nin hizmet ve destek departmanlarını bilmek ile sorumludurlar. Akademik danışmanlar öğrencilerin kendi ilgi ve yetenekleri ile uyumlu olan dersleri seçebilmeleri için kılavuzluk ve danışmanlık sağlayacaklardır.

Genellikle performanslarına yansıyan şekilde uyum sorunları gösteren birinci sınıf öğrencilerine özel bir dikkat gösterilmelidir.

Öğrencileri Rapor Etme

İntihal (bakınız Yükseköğretim Kurumları Öğrencileri ile Disiplin Yönetmeliği: Madde 5, Madde 7) veya uygunsuz davranış (örneğin sınıfta rahatsız edici davranışta bulunmak) hallerinde okutman öğrencisini kendi Dekanına rapor etmelidir.

Öğretim personeli intihal ve sınıfta kötü davranış konularını ele alan VPAA esaslarını ders programlarına dahil etmelidirler (bir sınavda kopya çekmek, başka bir öğrenciye yardım etmek, kopya çekme girişiminde bulunmak, kaynağını uygun şekilde bildirmeksizin ödev veya yazılı çalışmaları, proje ve laboratuvar çalışmasını tümüyle veya kısmen intihal etmek veya ödev/yazılı çalışma, proje ve laboratuvar çalışmasında danışıklı işlerde bulunma).

Okutmanlar birinci sınıfta bu esasları sözlü olarak vurgulamalıdırlar. Yazılı ödevler ile ilgili olarak, okutmanlar ve öğrenciler intihali önlemek için Turnitin platformunu kullanabilirler.

Öğretimi engelleyecek şekilde sınıfta kötü davranış halinde, öğretim personeli önce sınıfı ve rahatsızlık yaratan öğrenciyi(leri) uyaracaktır. Hem intihal hem de kötü davranış disiplin cezasına tabidir. Eğer bir öğretim personeli sınıfta bir kötü davranışı veya bir öğrencinin ödevinde ya da sınavında intihal ile ilgili herhangi bir kanıtı rapor etmeye karar verirse, öğretim personeli mümkün olan en kısa zamanda olayı açıklayan detaylı bir notu ilgili kanıt ile birlikte Dekana sunmalıdır.

Bir dönemin sonunda, intihali veya kötü davranışı hâlâ daha incelenmekte olan öğrencilere Tamamlanmamış (I-Incomplete) notu verilir.